19 April 2024

      เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง นำโดย นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว CBT วิถีชุมชนคนเมืองลุง โครงการ Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง “อัยย๊ะ พัทลุง” ครั้งที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนร่วมชมงานอย่างคั่บคั่ง
        ทั้งนี้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถเป็นเครื่องมือในการลดการเหลื่อมล้ำ การทำให้เกิดการพัฒนาทางกายภาพที่ทำให้แหล่งท่องเที่ยวเข้าถึงสะดวกปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และมีการความยั่งยืน ส่งเสริมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรองมากขึ้นและเพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน เพิ่มการจับจ่ายใช้สอยภายในท้องถิ่น และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวชุมชน เขา ป่า นา เล  ในพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอ
        โดยในแต่ละปีได้กำหนดโครงการ Roadshow ของดีที่นี่พัทลุง “อัยย๊ะ พัทลุง” ไว้ 2 ครั้งซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสม สำหรบในปีนี้จัดไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุงซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง เข้ามาสนับสนุนสินค้า สั่งจองโปรแกรมการท่องเที่ยวและอุดหนุนอาหารดีจังหวัดพัทลุง โดยมียอดำหน่ายและสั่งจองทั้งสิ้น 2 ล้านบาทเศษ ซึ่งยังไม่รวมรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพัทลุงภายหลัง
          นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์  เผยว่า การจัดงาน Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง “อัยย๊ะ พัทลุง” ในครั้งนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องการนำเสนอผลความสำเร็จของการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทลุงในเชิงบูรณาการ ทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อมาเติมเต็ม ต่อยอดการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง โดยใช้การท่องเที่ยวชุมชน สินค้า OTOP อาหารอินทรีย์ของพัทลุง ภายใต้ธีมงาน “พัทลุงรุ่งเรืองเมืองอาหาร”  “สืบทอดตำนานภูมิปัญญา” “มรดกล้ำค่าวิถีชุมชน และ “ผลิตผลเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”
         โดยร้านอาหารในพื้นที่เป็นตัวเชื่อมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน กระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งจากการกล่าวรายงานทราบว่าในครั้งที่แล้วได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวด้วยดีและได้มีการปรับรายละเอียดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ที่มา: โรดโชว์“อัยย๊ะ พัทลุง”ยกของหรอย-ของดีไว้ที่หาดใหญ่. สืบค้นวันที่ 4 กันยายน 62,            จาก https://www.songkhlatoday.com/content/13042/

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ