20 July 2024

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักการจัดการนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ : สืบสารทร่วมสมัย Way of Life, Way of Foods, and Way Forward โดยมี นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน ผศ. ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาคีเครือข่าย และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 66
 งานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย คือ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด ส่งเสริมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง ให้อยู่ในสังคมถิ่นใต้และสังคมไทยอย่างยั่งยืน ตลอดจนยังให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน นโยบายของจังหวัดในการก้าวเข้าสู่ “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร” ที่ผ่านการผสมผสานจากความเป็นพหุวัฒนธรรมของคนในพื้นถิ่นใต้ ทั้งยังเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรที่มากประสบการณ์ และนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่นใต้ ตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นเครือข่ายจาก 3 มหาวิทยาลัยที่ได้เข้ามามอบความรู้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ประเพณีบุญสารทเดือนสิบให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ประเพณีดังกล่าวอย่างถูกต้อง
ภายในงานมีการแสดงหนังตะลุงเปิดงาน โดย นายตุลยพล แก้วประถมวัน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะหนังตุลย์ ศ.อรรถโฆษิต) การเสวนาหัวข้อ “สืบสารทร่วมสมัย Way of Life, Way of Foods, and Way Forward” โดยอาจารย์สืบสกุล ศรีสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม สวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรมติณสูลานนท์ และเลขามูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลก อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ผศ. ดร.นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ ม.อ. (เจ้าของร้านอาหาร REALM และรองชนะเลิศ MasterChef UK 2018) ดำเนินรายการโดย คุณบัญชร วิเชียรศรี ผู้จัดรายการสถานีวิทยุ 88.0 MHz มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ Workshop สาธิต พร้อมจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมแข่งขันการขูดมะพร้าว นิทรรศการ หัวข้อ สืบสารทร่วมสมัย Way of Life, Way of Foods, and Way Forward” Workshop สอนการเล่นหนังตะลุง โดย คณะหนังตะลุง “ตุลย์ ศ.อรรถโฆษิต” Workshop สอนการทำหัตถกรรม/ระบายสีและทำพวงกุญแจตัวหนังตะลุง สาธิตการทำอาหารใต้ โดย กลุ่มแม่ครัวคลองอู่ตะเภาตอนล่าง แม่ทอม-คูเต่า สาธิตและจำหน่ายอาหารท้องถิ่นภาคใต้และเอเชีย รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่าง ๆ สาธิตและจำหน่ายขนมประจำประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ และกิจกรรมแห่หมฺรับออนไลน์ ชื่อ “สืบสารทร่วมสมัย มาแห่หมฺรับออนไลน์กันแลถิ” อีกด้วย

ข้อมูลและภาพจาก : https://www.psu.ac.th/?page=news&news_code=1442

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ