28th February 2024

Year: 2023

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับรางวัล “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566” ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18 ได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร...

สงขลานครินทร์ กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๖ วันที่ ๑๘-๒๑ ก.ย. ๒๕๖๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี...
ผศ. สุพจน์ โกวิทยา ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานึกศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เผยว่า ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ได้แต่งตั้งศิษย์เก่า...
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566) เวลา 12.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี...
ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข เกิดเมื่อ พ.ศ. 2462 ที่จังหวัดจันทบุรี บิดาชื่อนายแจ้ง มงคลสุข มารดาชื่อนางไน้ มงคลสุข มีพี่ชาย 1...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 และเปิดรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์รุ่นแรก จํานวน 60 คน ในปี 2511 โดยในภาคการศึกษาแรกได้ใช้อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจบุันคือ มหาวิทยาลัยมหิดล)...