พันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์


วาระการดํารงตําแหน่ง
– เม.ย. 2511-มี.ค. 2512
– 18 ก.ย. 2515-17 ก.ย. 2517
– 18 ก.ย. 2517-17 ก.ย. 2519
– 18 ก.ย. 2517-17 ก.ย. 2521
– 18 ก.ย. 2521-23 ส.ค. 2522
(ดํารงตําแหน่งไม่ครบ 2 ปี เนื่องจากมีการประกาศใช้ “พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522)
                                                                                                         

ประวัติ

       พันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คนที่ 2 และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คนที่ 1

ประวัติการศึกษา

        Doctor of Law มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. 2482

ปริญญากิตติมศักดิ์

      – นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Wayne State University สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2502)
      – นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเซูล สาธารณรัฐเกาหลี (พ.ศ. 2504)
      – ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการทูต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2505)
      – นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย Fairley Dickinson สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2507)
      – รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2526)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญ

       – เอกอัครราชทูตประจําองค์การสหประชาชาติ ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2500)
      – เอกอัครราชทูตประจําสาธารณรัฐกัวเตมาลา และรัฐทูตวิสามัญ และอัครราชทูตผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐควบา (พ.ศ. 2500)
      – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2502-2506)
      – รัฐมนตรีช่วยว่าการพัฒนาการแห่งชาติ สมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2516)
      – รองนายกรัฐมนตรี สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2523-2526)
      – เอกอัครราชทูตรักษาการผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจําองค์การสหประชาชาติ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2499)

             
ตําแหน่งหน้าที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      – เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      – เป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครนทร์ (พ.ศ. 2511-2512)
      – เป็นผู้ริเริ่มและดําเนินการก่อสร้างหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ของวิทยาเขตปัตตานี