เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๐ คุณหญิงหลง อรรถกวีสุนทร และบุตร ๓ คน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ทุนเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดินจํานวน ๖๙๐ ไร่ ๑ งาน ๗ ตารางวา แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อดําเนินงานก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้

ข่าวในพระราชสำนักเมื่อครั้งคูณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ทูลเกล้าถวายที่ดินเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยภาคใต้

คุณยายซุ่ยลิ้ม ปริชญากร (สกุลเดิม ตันธนวัฒน์) และคุณยายชอุ่ม วิจารณ์ศุภกิจ ผู้อุทิศที่ดินเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จดหมายจากสำนักราชเลขาธิการถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันนายน 2510 พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยภาคใต้ว่า "สงขลานครินทร์"

จดหมายจากสำนักราชเลขาธิการถึงอธิการบดี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2512 พระราชทานตรามหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยภาคใต้ว่า "สงขลานครินทร์"

พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ พบปะพี่น้องประชาชนในจังหวัดปัตตานี

คณะรัฐบาลพบปะผู้นำด้านต่าง ๆ ในจังหวัดปัตตานี

คณะกรรมการดำเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ตรวจเยี่ยมประชาชนในจังหวัดปัตตานี

พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ พบปะพี่น้องประชาชนในจังหวัดปัตตานี

พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ พิธีวางศิลาฤกษ์มหาวิทยาลัยภาคใต้ ที่จังหวัดปัตตานี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙

จอมพลถนอม กิตติขจร ผู้เสนอโครงการให้ก่อสร้างมหาวิทยาลัยภาคใต้

พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้

การประชุมของคณะกรรมการจัดทำโครงการมหาวิทยาลัยในภาคใต้

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารย์ พานิช อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์และอดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคใต้ พบปะผู้นำ University of Sains Malaysia ชื่อ Sains ของมาเลเซีย

ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ในคณะกรรมการดําเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นการดําเนินงานก็เจริญ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นบุคคล ผู้ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานและแนวทาง การพัฒนามหาวิทยาลัยภาคใต้ ท่านได้หาผู้บริจาคที่ดินให้มหาวิทยาลัย จัดหาคณาจารย์เพื่อทําการสอน ตลอดจน จัดหาทุนช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2512 ท่านได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีคนที่ 2 หลังจากพันเอกถนัด คอมันต์ ลาออก

าสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ในคณะกรรมการดําเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นการดําเนินงานก็เจริญ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นบุคคล ผู้ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานและแนวทาง การพัฒนามหาวิทยาลัยภาคใต้ ท่านได้หาผู้บริจาคที่ดินให้มหาวิทยาลัย จัดหาคณาจารย์เพื่อทําการสอน ตลอดจน จัดหาทุนช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2512 ท่านได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีคนที่ 2 หลังจากพันเอกถนัด คอมันต์ ลาออก

ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ในคณะกรรมการดําเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นการดําเนินงานก็เจริญ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นบุคคล ผู้ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานและแนวทาง การพัฒนามหาวิทยาลัยภาคใต้ ท่านได้หาผู้บริจาคที่ดินให้มหาวิทยาลัย จัดหาคณาจารย์เพื่อทําการสอน ตลอดจน จัดหาทุนช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2512 ท่านได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีคนที่ 2 หลังจากพันเอกถนัด คอมันต์ ลาออก

ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข อธิการบดี ตรวจสถานที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยภาคใต้ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

สถานที่ก่อสร้างหอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

อาคาร สิ่งปลูกสร้างภายในวิทยาเขตหาดใหญ่

บริเวณตำบลรูสะมิแลสถานที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยภาคใต้ที่เต็มไปด้วยเลนตมและน้ำที่ขังอยู่ทั่วไป

สภาพเดิมของอ่างเก็บน้ำ (ควนมดแดง)

อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี สร้างในสมัยนายแพทย์สวัสดิ์ สกุลไทย์ เป็นอธิการบดี

อ่างเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ตรวจงานก่อสร้างตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร. สตางค์ มงคลสุข บริเวณก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สภาพพื้นที่ตำบลรูสะมิแล ก่อนจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในปัจจุบัน

อาจารย์รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข อธิการบดี คนที่ 2

การประชุมของคณาจารย์รุ่นแรก ๆ

การก่อสร้างห้องแสดงภาพคณะวิทยาศาสตร์

ตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ภาพมุมสูง ตึกคณะวิทยาศาสตร์และตึกฟักทอง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2511 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2511

ในปี พ.ศ. 2510 ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรกคือนักศึกษาคเนะ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นจํานวน 50 คน โดยอาศัยใช้สถานที่ศึกษาอยู่ที่อาคาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เดิม มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ข้างโรงพยาบาลสงฆ์ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันคือคณะภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิตส) และได้เปิดรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ในปีถัดมา (พ.ศ. 2511)

บรรยากาศวิทยาเขตปัตตานีในอดีต

บรรยากาศวิทยาเขตปัตตานีในอดีต (2510)

สภาพพื้นที่ในสมัยก่อนของวิทยาเขตหาดใหญ่

คณาอาจารย์และนักศึกษารอเดินทางโดยรถไฟมายังจังหวัดปัตตานี สถานที่ที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2511

คณะอาจารย์และนักศึกษาเดินทางโดยรถไฟเดินทางมาถึงสถานีโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2511

นายพูลสวัสดิ์ กำลังงาม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เดินทางมาถึงจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

การต้อนรับคณาจารย์และคณะนักศึกษาที่เดินทางถึงสถานีโคกโพธิ์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เดินทางมาถึงจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

การต้อนรับคณาจารย์และคณะนักศึกษาที่เดินทางถึงสถานีโคกโพธิ์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

การต้อนรับคณาจารย์และคณะนักศึกษาที่เดินทางถึงสถานีโคกโพธิ์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

คณะนักศึกษาที่เดินทางถึงสถานีโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

การต้อนรับคณะนักศึกษารุ่นแรกที่เดินทางมาถึงวิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

อาจารย์นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีกล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

พ.อ. พิเศษ ถนัด คอมันตร์ นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับและให้โอวาสแก่คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นแรกที่เดินทางมาถึงจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

กิจกรรมยามเย็นหลังเลิกเรียนของนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี รุ่นแรก ๆ

การแข่งขันกีฬาทางน้ำที่วิทยาเขตปัตตานีในอดีต (ราว ๆ พ.ศ. 2515)

อาคารโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สร้างในสมัยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บัวเรศ คำทอง เป็นอธิการบดี

นายกสภามหาวิทยาลัยท่านที่ ๒ ฯพณฯ พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ กล่าวรายงาน

กิจกรรมยามเย็นของนักศึกษาของวิทยาเขตปัตตานี รุ่นแรก ๆ

สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนาธิวาสราชนครินทร์ ทรงประกอบพิธีเปิดป้าย ศูนย์สุขภาพช่องปากรัชมงคลนครินทร์
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ทั้ง ๒ พระองค์ได้เสด็จพระราชดําเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ ๒๗ ต้านตะวันออกของถนนกาญจนวนิชย์ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ เมตร เพื่อให้เป็นสถาบันทางด้านการศึกษา วิจัย การรักษาพยาบาล และฝึกงานของบุคลากรทางด้านการแพทย์ทุกแขนง

เอกสารพระราชทานนาม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ภาษาไทย)

เอกสารพระราชทานนาม SONGKLANAGARIND HOSPITAL (ภาษาอังกฤษ)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงวางศืลาฤกษ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2522

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๙ ซึ่งตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ ๒๗ ต้านตะวันออกของถนนกาญจนวนิชย์ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ เมตร เพื่อให้เป็นสถาบันทางด้านการศึกษา วิจัย การรักษาพยาบาล และฝึกงานของบุคลากรทางด้านการแพทย์ทุกแขนง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๙ ซึ่งตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ ๒๗ ต้านตะวันออกของถนนกาญจนวนิชย์ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ เมตร เพื่อให้เป็นสถาบันทางด้านการศึกษา วิจัย การรักษาพยาบาล และฝึกงานของบุคลากรทางด้านการแพทย์ทุกแขนง

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ทั้ง ๒ พระองค์ได้เสด็จพระราชดําเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ ๒๗ ต้านตะวันออกของถนนกาญจนวนิชย์ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ เมตร เพื่อให้เป็นสถาบันทางด้านการศึกษา วิจัย การรักษาพยาบาล และฝึกงานของบุคลากรทางด้านการแพทย์ทุกแขนง

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ทั้ง ๒ พระองค์ได้เสด็จพระราชดําเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ ๒๗ ต้านตะวันออกของถนนกาญจนวนิชย์ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ เมตร เพื่อให้เป็นสถาบันทางด้านการศึกษา วิจัย การรักษาพยาบาล และฝึกงานของบุคลากรทางด้านการแพทย์ทุกแขนง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จทรงเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ๑๐๐ เตียงแรก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลรักษา ผู้ป่วยระดับทุติยภูมิ (โรคยากและซับซ้อน) สําหรับประชากรใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จทรงเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ๑๐๐ เตียงแรก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลรักษา ผู้ป่วยระดับทุติยภูมิ (โรคยากและซับซ้อน) สําหรับประชากรใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จทรงเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ๑๐๐ เตียงแรก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลรักษา ผู้ป่วยระดับทุติยภูมิ (โรคยากและซับซ้อน) สําหรับประชากรใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จทรงเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ๑๐๐ เตียงแรก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลรักษา ผู้ป่วยระดับทุติยภูมิ (โรคยากและซับซ้อน) สําหรับประชากรใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จทรงเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ๑๐๐ เตียงแรก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลรักษา ผู้ป่วยระดับทุติยภูมิ (โรคยากและซับซ้อน) สําหรับประชากรใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จทรงเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ๑๐๐ เตียงแรก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลรักษา ผู้ป่วยระดับทุติยภูมิ (โรคยากและซับซ้อน) สําหรับประชากรใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จทรงเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ๑๐๐ เตียงแรก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลรักษา ผู้ป่วยระดับทุติยภูมิ (โรคยากและซับซ้อน) สําหรับประชากรใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จทรงเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ๑๐๐ เตียงแรก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลรักษา ผู้ป่วยระดับทุติยภูมิ (โรคยากและซับซ้อน) สําหรับประชากรใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จทรงเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ๑๐๐ เตียงแรก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลรักษา ผู้ป่วยระดับทุติยภูมิ (โรคยากและซับซ้อน) สําหรับประชากรใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จทรงเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ๑๐๐ เตียงแรก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลรักษา ผู้ป่วยระดับทุติยภูมิ (โรคยากและซับซ้อน) สําหรับประชากรใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จทรงเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ๑๐๐ เตียงแรก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลรักษา ผู้ป่วยระดับทุติยภูมิ (โรคยากและซับซ้อน) สําหรับประชากรใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จทรงเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ๑๐๐ เตียงแรก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลรักษา ผู้ป่วยระดับทุติยภูมิ (โรคยากและซับซ้อน) สําหรับประชากรใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดําเนิน มาเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อย่างเป็น ทางการ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔๙ ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แก่ ผศ. นพ. อุดม ชมชาญ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อก่อสร้างอาคารที่พักผู้ป่วยเพิ่มเติมที่วัดโคกนาว

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเย็นศิระ ณ วัดโคกนาว เพื่อใช้เป็นที่พักผู้ป่วยและญาติ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข้าราชการและประชาชนกำลังอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข้าราชการและประชาชนกำลังอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข้าราชการและประชาชนกำลังอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข้าราชการและประชาชนกำลังอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ วิทยาเขตปัตตานี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก ณ วิทยาเขตปัตตานี เมือวันที่ 22 กันยายน 2521

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก ณ วิทยาเขตปัตตานี เมือวันที่ 22 กันยายน 2521

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมอบของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคทุนสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก ณ วิทยาเขตปัตตานี เมือวันที่ 22 กันยายน 2521

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมอบของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคทุนสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก ณ วิทยาเขตปัตตานี เมือวันที่ 22 กันยายน 2521

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก ณ วิทยาเขตปัตตานี เมือวันที่ 22 กันยายน 2521

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก ณ วิทยาเขตปัตตานี เมือวันที่ 22 กันยายน 2521

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก ณ วิทยาเขตปัตตานี เมือวันที่ 22 กันยายน 2521

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก ณ วิทยาเขตปัตตานี เมือวันที่ 22 กันยายน 2521

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก ณ วิทยาเขตปัตตานี เมือวันที่ 22 กันยายน 2521

พระบรมราชานุสารีย์ มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชดําเนินมาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๘

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชดําเนินมาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๘

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชดําเนินมาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๘

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชดําเนินมาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๘

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชดําเนินมาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๘

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชดําเนินมาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๘

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชดําเนินมาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๘

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นักศึกษาของวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จมาพระราชปริญญาบัตร

พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดําเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๕ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดําเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๑๕ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสทรงเจิมตราประจํา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๓ ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม

ตราประจํามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีที่มาจากการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้อัญเชิญตราประจําพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนก มาใช้เป็นเครื่องหมาย ราชการของมหาวิทยาลัยและเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2572 ตราสัญลักษณ์นี้ มีความหมายว่า สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช เป็นพระราชโอรส ของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรี และได้ทรงดํารงพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ เป็นกรมหลวงสงขลานครินทร์ มีองค์ประกอบดังนี้
1. มหาพิชัยมงกุฎ คือ ศิราภรณ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ จักรกับตรีศูล คือ ตราเครื่องหมายประจําพระบรมราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย
2. ม.อ. คือ อักษรย่อพระนามเดิมสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้า “มหิดลอดุลเดช” และอักษรย่อ ม.อ. นี้ พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้แกะสลักด้วยงา ที่นมตาลปัดใบตาล ถวายเมื่อสมเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช ทรงผนวชเป็นสามเณร
3. สงขลานครินทร์ คือ พระนามฐานันดรศักดิ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้า ฯ สถาปนา คํารงพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์เป็นเจ้าต่างกรม โดยพระราชทานชื่อ เมืองสงขลา เป็นพระนามทรงกรม เพื่อเป็นเกียรติ แก่เมืองสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2446 เสมือนเป็นเจ้าแห่งนครสงขลา

ศาสตราจารย์ ดร. บัวเรศ คําทอง อธิการบดี เชิญปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเครื่องกล) ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2515

ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การศึกษา) แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2516

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าฟ้สสิริธร ทรงพระราชดำรัสพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมือวันที่ 28 สิงหาคม 2518

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ทรงพระดำรัสพระราชทานแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2518

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรโรงงานสาธิตสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๘

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเติมน้ํามันไบโอดีเซลที่โรงงานผลิตไบโอดีเซลที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเติมน้ํามันเอทิลเอสเตอร์ จํานวน ๗.๖๕ ลิตร มูลค่า ๑๔๔ บาท แก่รถยนต์เครื่องคอมมอนเรลที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปิดพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปิดพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

รศ. กําพล ประทีปชัยกูร ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาด 100 ลิตร เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฟังคําบรรยายถวายรายงานโครงการวิจัยการปลูกปาล์มน้ํามัน โดย รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ ถวายรายงานเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

ขอขอบคุณที่มาของภาพ: ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี