แนะนะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพลงมาร์ซสงขลานครินทร์
เพลงพลิ้วศรีตรัง
เพลงร่มศรีตรัง
เพลงถิ่นศรีตรัง
เพลงเขตรั้วสีบลู
ม.อ. ถวายปริญญาเกษตรศาสตร์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีเลโซโท จากที่ทรงน้อมนำการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้และเห็นผลเป็นรูปธรรม