24th June 2024

วิทยาเขตภูเก็ต

       ในปีพุทธศักราช 2520 ศ. นพ. สวัสดิ์ สกุลไทย อธิการบดีได้มีแนวคิดในการขยายการจัดการเรียนการสอนมาที่จังหวัดภูเก็ต ในรูปแบบของ “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต” โดยการจัดการศึกษาระดับประกาศนีบัตร (เรียน 2 ปี) และงานบริการแก่ชุมขน สาขาที่เปิดสอนในระยะแรกคือสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งผลปรากฎว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ต่อมาจึงเปิดเพิ่มอีกหลายสาขา ลำดับพัฒนาการของวิทยาเขตภูเก็ต

      ปี พ.ศ. 2529 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยชุมขนภูเก็ต เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะและเป็นวิทยาลัยชุมชนแห่งแรกในประเทศไทย

      ปี พ.ศ. 2537 เริ่มดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการจัดการโรงแรม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน มีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 49 คน

      ปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัย ได้เริ่มดำเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตภูเก็ต  โดยการเฉลี่ยอัตรากำลังบางส่วนจากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ไปปฏิบัติงานในสำนักงานวิทยาเขต และย้ายที่ตั้งในการดำเนินการมาที่อำเภอกะทู้ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตเก็ต

      วิทยาเขตภูเก็ต เป็นเขตการศึกษาที่เน้นทางด้านอุตสาหกรรมบริการที่เอื้อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว การรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ ปัจจุบันมีหน่วยงานภายในทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต คณะอุตสาหกรรมบริการ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม