ในปีพุทธศักราช 2520 ศ. นพ. สวัสดิ์ สกุลไทย อธิการบดีได้มีแนวคิดในการขยายการจัดการเรียนการสอนมาที่จังหวัดภูเก็ต ในรูปแบบของ “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต” โดยการจัดการศึกษาระดับประกาศนีบัตร (เรียน 2 ปี) และงานบริการแก่ชุมขน สาขาที่เปิดสอนในระยะแรกคือสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งผลปรากฎว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ต่อมาจึงเปิดเพิ่มอีกหลายสาขา ลำดับพัฒนาการของวิทยาเขตภูเก็ต

      ปี พ.ศ. 2529 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยชุมขนภูเก็ต เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะและเป็นวิทยาลัยชุมชนแห่งแรกในประเทศไทย

      ปี พ.ศ. 2537 เริ่มดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการจัดการโรงแรม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน มีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 49 คน

      ปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัย ได้เริ่มดำเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตภูเก็ต  โดยการเฉลี่ยอัตรากำลังบางส่วนจากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ไปปฏิบัติงานในสำนักงานวิทยาเขต และย้ายที่ตั้งในการดำเนินการมาที่อำเภอกะทู้ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตเก็ต