ในปี 2524 จังหวัดตรังได้มอบที่ดินจำนวน 686 ไร่ 57 ตารางวา ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ “พุ่งกง” ตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยในระยะแรกมหาวิทยาลัยได้ใช้พื้นที่ดังกล่าว เป็นสถานีวิจัยทางการเกษตรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 นายชวน หลีกภัย ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง และอุปนายกสภา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีหนังสือถึงอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องขอให้ขยายวิทยาเขตไปที่จังหวัดตรัง เนื่องจากจังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้ฝั่งตะวันตก และตัวจังหวัดเองก็ยังเป็นศูนย์กลางของจังหวัดทางภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับจังหวัดตรังยังไม่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับภาคราชการและเอกชนของจังหวัดตรัง ถึงความเป็นไปได้ในการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปที่จังหวัดตรัง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขยายการศึกษาไปที่จังหวัดตรัง ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1-2 ที่จังหวัดตรังในรายวิชาพื้นฐาน และเรียนชั้นปีที่ 3-4 ที่คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ในรายวิชาเฉพาะสขา โดยได้เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในวันที่  19  สิงหาคม พ.ศ. 2534 และทำพิธีปิดอย่างเป็นทางการในวันที่  24  สิงหาคม พ.ศ. 2534
     ใน ปี พ.ศ. 2540 โครงการขยายการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จังหวัดตรังได้ปรับเปลี่ยนเป็นโครงการจัดตั้งวิทยาเขตตรัง มีสถานะเป็นวิทยาเขตสารสนเทศ และได้ย้ายที่ทำการจากอาคารชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลวัดมัชฌิมภูมิ มาที่อาคารเอนกประสงค์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2542
     ในปีการศึกษา 2546 ได้จัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการจัคการ (Faculty of Commerce and Management) เพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจ 8 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการ จัดการสารสนทศและคอมพิวเตอร สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการประกันภัย สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์