รอยพระบาทยาตรา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    จากบทความของรองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข อดีตอธิการบดี ที่ได้เขียนไว้ขณะเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไว้ว่า… 

      “ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และขอแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นผลสำเร็จ และมีนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษามาแล้ว แสดงว่าเป็นผลที่สมบูรณ์แล้ว การที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นมาก็ต้องพิจารณาดูว่า ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นสำนักศึกษา สถานศึกษาใดๆ เราก็ต้องมาคิดดูว่าต้องมีสถานที่ คืออาคาร ห้องเรียน เครื่องมือสำหรับสอนสำหรับเรียนก็มีอยู่แล้วโดยได้ตั้งขึ้นมาถึงสองแห่ง ที่หาดใหญ่และที่ปัตตานี การสร้างก็นับว่าสร้างขึ้นมาใช้ได้แล้ว และเข้าใจว่าจะต้องสร้างต่อไปอีก เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ …..”

นี่เป็นส่วนหนึ่งของพระบรมราโชวาท ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2513 และ 2514 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2515 ณ วิทยาเขตปัตตานี โดยในครั้งนั้น ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำทอง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์ แด่พระองค์ท่าน
และนั่นเป็นครั้งแรกที่เสด็จฯ สู่รั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทรงเป็นมิ่งขวัญให้ชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และประชาชนในละแวกใกล้เคียงได้ชื่นชมพระบารมี โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน มาพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาเขตปัตตานี และ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวนถึง 16 ครั้ง จนถึงปีพุทธศักราช 2531
 นอกจากเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่บัณฑิตจากสงขลานครินทร์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัย โดยพระราชทานพระนามของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ เป็นชื่อของมหาวิทยาลัย และได้เสด็จฯ มาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ที่วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2521 และที่วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2528
   ในวันที่ 26 สิงหาคม 2519 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ และได้โปรดเกล้าพระราชทานนามโรงพยาบาลว่า “โรงพยาบาลสงขลานครินทร์” และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2529 ได้เสด็จฯ วิทยาเขตหาดใหญ่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อทรงเปิดและทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในวโรกาสดังกล่าวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อสร้างอาคารเย็นศิระ ซึ่งเป็นอาคารที่พักผู้ป่วยที่วัดโคกนาว ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโรงงานสาธิตต้นแบบโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นการติดตามโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ทรงให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปดำเนินการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนต่ำ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสวนปาล์มรายย่อยของประเทศไทย ได้มีโอกาสรวมกลุ่มกันสร้างโรงงานเพื่อสกัดน้ำมันปาล์มดิบจำหน่าย และนำผลพลอยได้ต่างๆ เช่น ทะลายเปล่า กากเส้นใย และกะลา มาใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการช่วยเหลือเกษตรกร
  การเสด็จพระราชดำเนิน มายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกครั้ง สร้างความปลาบปลื้มและประทับอยู่ในดวงใจของผู้ที่ได้มีโอกาสเฝ้าฯ รับเสด็จ และต่างพร้อมที่จะน้อมนำพระบรมราโชวาท และพระราชดำริในด้านต่างๆ มายึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา5
ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา12
ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา11
ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา10
ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา9
ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา8
ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา7
ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา6
ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา4
ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา3
ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา2
previous arrow
next arrow
ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา5
ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา12
ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา11
ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา10
ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา9
ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา8
ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา7
ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา6
ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา4
ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา3
ภาพเพิ่มในหลวงเปิดอนุสาวรีย์พระบิดา2
previous arrow
next arrow
ช่วยแชร์ด้วยนะครับ