ประวัติ

     รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล (Assoc. Prof. Dr. Chusak Limsakul ) รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกิดวันที่ 14 กันยายน 2498

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Diplome de Etudes Approfondies INSAT, Toulouse
 • Docteur Ingenieur INSAT, Toulouse

การทำงาน

       เริ่มเข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2521

หน้าที่พิเศษอื่น ๆ

 • ประธานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ ในปี พ.ศ.   2551
 • รองประธานชมรมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในปี พ.ศ. 2553-2555
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ในปี พ.ศ. 2552-2555

ตำแหน่งทางการบริหาร

 • รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2546-2552
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2555
 • อธิการบดี ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2561

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา