13th June 2024

            สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 และพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ โล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ผู้ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

        ในพิธีพระราชทานปริญญาครั้งนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา 2562 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปฏิบัติภารกิจรับใช้สังคมและประเทศชาติ ครบรอบปีที่ 52 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย และหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มีบูรณาการที่สอนร่วมกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 331 สาขาวิชา ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 8,586 คน โดยปีนี้สภามหาวิทยาลัยฯมีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พยาบาลศาสตร์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 และโรคระบาดต่าง ๆ” ด้วยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อน รวมทั้งถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระดำริให้จัดตั้ง “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” เพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง นอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยด้านการระงับความรู้สึกขณะผ่าตัด โดยได้เสด็จทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของวิสัญญีแพทย์ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 จากนั้นได้พระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น 1 คน คือรองศาสตราจารย์ นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 จำนวน 1 ราย คือนายสุรเชษฐ์ ศรีกระจ่าง ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผู้ร่วมดำเนินการและติดต่อประสานงานในการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 เพื่อเป็นที่พักชั่วคราวสำหรับผู้ป่วยยากไร้และญาติที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งอยู่ห่างไกลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โท และตรี จากวิทยาเขตหาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี ปัตตานี และภูเก็ต รวม 2,099 คน โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาทความว่า “การสร้างความเจริญมั่นคงจะสำเร็จผลสมบูรณ์ได้ ก็ด้วยการที่แต่ละคนนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาไปใช้ในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพการงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้บังเกิดผลที่ดีที่ถูกต้อง ทุกคนจึงต้องขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอ พร้อมทั้งนำความรู้ไปปฎบัติและใช้ให้ได้ผล โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของทุกคน สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง””   

ปริญญา63 (2)
ปริญญา63 (3)
ปริญญา63 (4)
ปริญญา63 (5)
ปริญญา63 (6)
ปริญญา63 (7)
ปริญญา63 (8)
ปริญญา63 (9)
ปริญญา63 (10)
ปริญญา63 (11)
ปริญญา63 (12)
ปริญญา63 (13)
ปริญญา63 (14)
Capture
1 - Copy
1
2 - Copy
2
3 - Copy
3
4 - Copy
4
5 - Copy
5
6 - Copy
6
7 - Copy
7
8 - Copy
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
news65-109 - Copy
news65-109
ปริญญา63 (2)
ปริญญา63 (3)
ปริญญา63 (4)
ปริญญา63 (5)
ปริญญา63 (6)
ปริญญา63 (7)
ปริญญา63 (8)
ปริญญา63 (9)
ปริญญา63 (10)
ปริญญา63 (11)
ปริญญา63 (12)
ปริญญา63 (13)
ปริญญา63 (14)
ปริญญา63 (15)
ปริญญา63
ปริญญากิตติมศักดิ์ปี 62
ปริญญา63 (เพิ่ม)
PlayPause
previous arrow
next arrow
ปริญญา63 (2)
ปริญญา63 (3)
ปริญญา63 (4)
ปริญญา63 (5)
ปริญญา63 (6)
ปริญญา63 (7)
ปริญญา63 (8)
ปริญญา63 (9)
ปริญญา63 (10)
ปริญญา63 (11)
ปริญญา63 (12)
ปริญญา63 (13)
ปริญญา63 (14)
Capture
1 - Copy
1
2 - Copy
2
3 - Copy
3
4 - Copy
4
5 - Copy
5
6 - Copy
6
7 - Copy
7
8 - Copy
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
news65-109 - Copy
news65-109
ปริญญา63 (2)
ปริญญา63 (3)
ปริญญา63 (4)
ปริญญา63 (5)
ปริญญา63 (6)
ปริญญา63 (7)
ปริญญา63 (8)
ปริญญา63 (9)
ปริญญา63 (10)
ปริญญา63 (11)
ปริญญา63 (12)
ปริญญา63 (13)
ปริญญา63 (14)
ปริญญา63 (15)
ปริญญา63
ปริญญากิตติมศักดิ์ปี 62
ปริญญา63 (เพิ่ม)
previous arrow
next arrow
Shadow
ช่วยแชร์ด้วยนะครับ