19th May 2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผาสุข กุลละวณิชย์

วาระการดํารงตําแหน่ง

 • ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2516-กรกฎาคม 2522 (2 วาระติดต่อกัน)
 • ครั้งที่ 2 มิถุนายน 2528-พฤษภาคม 2534 (2 วาระติดต่อกัน)

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผาสุข กุลละวณิชย์ เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 ที่กรุงเทพฯ สมรสกับนางสุมณฑา กุลละวณิชย์ นามสกุลเดิทควรสมาคม มีบุตรทั้งมหมด 4 คน

การศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผาสุข กุลละวณิชย์ จบมัธยมปลายโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2495, B.Ch.E.(วิศวเคมี) Ohio State University, U.S. พ.ศ. 2500, M.S. Ohio State University, U.S. พ.ศ. 2501, Ph.D. Ohio State University, U.S. พ.ศ. 2509, การฝึกอบรมทเกี่ยวกับ Development Planning จัดโดย ITC ประเทศเนเธอร์แลนด์ พ.ศ. 2524 และวิทยาลัยปกป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)  พ.ศ. 2530

การทำงาน

 • เข้ารับราชการในตําแหน่งอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2509-2515
 • โอนมารับราชการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2515-2537

ตำแหน่งทางการบริหาร

 • เลขานุการบริหาร สํานักเลขาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2513-2514
 • เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2515
 • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2516
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2518-2522
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2528-2534
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537-2545
 • กรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) พ.ศ. 2515
 • ผู้อํานวยการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2526 – 2537
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2531
 • กรรมการสภาสหวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2534-2535
 • ที่ปรึกษาศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต์ พ.ศ. 2536
 • กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2537
 • ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา  พ.ศ. 2535- 2537

ผลงานเมื่อตํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • มีส่วนร่วมจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อปี พ.ศ. 2519
 • จัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2518) คณะวิทยาการจัดการ (2519) คณะทรัพยากรธรรมชาติ (2522) คณะเภสัชศาสตร์ (2522) วิทยาลัยอิสลามศึกษา (2532) และสถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
 • จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุราษฏร์ธานี
 • หัวหน้าโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันขนาดเล็กอันเนื่องด้วยพระราชดําริ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนการศึกษาข้อมูลและศักยภาพชุ่มน้ําทะเลสาบ
 • หัวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพรุควนเศร็ง
 • หัวหน้าโครงการเผยแพร่ประชากรศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้
 • จัดสร้างอาคารเย็นศิระสําหรับผู้ป่วยและญาติ ณ วัดโคกนาว
 • จัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี ณ วิทยาเขตปัตตานี-