25th July 2024

นายโอสถ โกศิน

วาระการดํารงตําแหน่ง

 • 24 ส.ศ. พ.ศ. 2522 – 23 ส.ค. พ.ศ. 2524
 • 24 ส.ค. พ.ศ. 2524 – 23 ส.ค. พ.ศ. 2526
 • 24 ส.ค. พ.ศ. 2526 – 23 ส.ค. พ.ศ. 2528

ประวัติการศึกษา

 • จบวิชากฎหมายชั้นเนติบัณฑิต (พ.ศ. 2474)
 • สําเร็จเป็นเนติบัณฑิต จากสํานักสิ้นคอนส์อินน์ ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. 2500)
 • จบการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 6 (พ.ศ. 2506)

ปริญญากิตติมศักดิ์

 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2529)

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญ

 • วุฒิสมาชิก (พ.ศ. 2517)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2515-2516)
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2516-2517)
 • สมาชิกสภาวุฒิสภา (พ.ศ. 2535, 2539-2543)
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์

 • กรรมการพัฒนาภาคใต้
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 สมัยติดต่อกัน
 • กรรมการที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2522-2528)
 • ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้มีบทบาทสําคัญยิ่ง ในการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์