นายโอสถ โกศิน

วาระการดํารงตําแหน่ง
– 24 ส.ศ. พ.ศ. 2522-23 ส.ค. พ.ศ. 2524
– 24 ส.ค. พ.ศ. 2524-23 ส.ค. พ.ศ. 2526
– 24 ส.ศ. พ.ศ. 2526–23 ส.ค. พ.ศ. 2528

ประวัติการศึกษา
– จบวิชากฎหมายชั้นเนติบัณฑิต (พ.ศ. 2474)
– สําเร็จเป็นเนติบัณฑิต จากสํานักสิ้นคอนส์อินน์ ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. 2500)
– จบการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 6 (พ.ศ. 2506)

ปริญญากิตติมศักดิ์
– รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2529)

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญ
– วุฒิสมาชิก (พ.ศ. 2517)
– รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2515-2516)
– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2516-2517)
– สมาชิกสภาวุฒิสภา (พ.ศ. 2535, 2539-2543)
– ประธานกรรมการบริหาร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์
– กรรมการพัฒนาภาคใต้
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 สมัยติดต่อกัน
– กรรมการที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2522-2528)
– ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้มีบทบาทสําคัญยิ่ง ในการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์