นายเกษม จาติกวนิช

วาระการดํารงตําแหน่ง
– 24 ส.ค. พ.ศ. 2528-23 ส.ค. พ.ศ. 2530
– 24 ส.ศ. พ.ศ. 2530-23 ส.ค. พ.ศ. 2532

ประวัติการศึกษา
– วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2487)
– วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2490)
– M.Eng. (Electrical Eng.) Utal University ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2490)

ปริญญากิตติมศักดิ์
– ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2518)
– ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2526)
– ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (พ.ศ. 2527)
– บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2533)

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญ
– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี (ครั้งที่ 1)
– รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี (ครั้งที่ 2)
– สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติ
– ประธาน ว.ป.อ. รุ่นที่ 14
– ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
– ผู้ว่าการการไฟฟ้ายันฮ
– ประธานธนาคารสยามจํากัด
– ประธานบริษัทปุ๋ยแห่งชาติจาก
– ประธานบริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จํากัด
– ประธานกรรมการบริษัทไทยออยล์ จํากัด

ตําแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ติดต่อกัน 2 วาระ (พ.ศ. 2528-2532)