24th July 2024

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพงษ ์ ศรีพิพัฒน์

วาระการดํารงตําแหน่ง

 • มิถุนายน 2534 – พฤษภาคม 2540 (2 วาระติดต่อกัน)

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์ (Mr. Siripongse Sribhibhadh) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2477 ที่จังหวัดนครปฐม เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คน ของนายประเสริฐ และนางสมร ศรีพิพัฒน์ สมรสกับนางระวิวรรณ ศรีพิพัฒน์ (มะกรสาร) ไม่มีบุตรและธิดา รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์ ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548

การศึกษา

 • เตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอํานวยศิลป์ พระนคร ในปี พ.ศ. 2494
 • ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2495
 • PH.D. (Mathemmatical Physics), Imperial College of Science Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน ในปี พ.ศ. 2509
 • วิทยาลัยป้องกนราชอาณาจักร รุ่นที่ 22 ในปี พ.ศ. 2523

การทำงาน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2518-2528
 • รองศาสตราจารย์ ระดับ 10 ในปี พ.ศ. 2528-ปัจจุบัน
 • ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบรหาริงานวิชาการและอื่น ๆ
 • กรมการฝึกหัดครูและวิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน ในปี พ.ศ. 2509 หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2511-2514 
 • ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2513
 • ช่วยราชการมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2515-2517
 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และรองผู้อํานวยการสํานักงานโครงการเงินกู้ธนาคารโลก  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2517-2520
 • รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2520
 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และรองผู้อํานวยการสำนักงานโครงการเงินกู้ธนาคารโลก  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2520-2522
 • ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2522-2523 
 • รองอธิการบดีและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2524-2526
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2528-2531
 • รองอธิการบดีและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2531-2534
 • อธิการบดีวาระการดํารงตําแหน่งอธิการบดีสมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2534-31 พฤษภาคม 2537
 • อธิการบดีวาระการดํารงตําแหน่งอธิการบดี สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2537-31 พฤษภาคม 2540
 • ผู้อํานวยการสํานักงานโครงการเงินกู้ทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2540-มีนาคม 2542
 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกิยรติ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2543-ธันวาคม 2546

หน้าที่พิเศษ

 • กรรมการระบาดวิทยา
 • กรรมการมูลนิธิรางวัลมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.)
 • อ.ก.ม. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ
 • อ.ก.ม. วิสามัญเกี่ยวกับอัตรากาลังและระบบราชการ
 • อ.ก.ม. วิสามัญเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์
 • อ.ก.ม. วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่ศึกษาหลักเกณฑการประเมินข้าราชการ  สาย ก
 • อ.ก.ม. วิสามัญเพื่อทําหน้าที่ศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
 • ประธานอนุกรรมการรวมคะแนนและจัดลําดับที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
 • ประธาน อ.ก.ม. วิสามัญเฉพาะที่ศึกษาหารูปแบบโครงสร้างส่วนราชการในวิทยาเขต
 • ประธาน อ.ก.ม. วิสามัญเฉพาะเพื่อศึกษาระบบการได้มาซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 • กรรมการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 • กรรมการส่งเสริมความร่วมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน
 • คณะทํางานโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค
 • กรรมการอุดมศึกษาของชาติ
 • ประธานที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 2537
 • ประธานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAIHL) ประจําประเทศไทย
 • อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับวางแผนและประสานแผนการให้ทุนรัฐบาล สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่น
 • กรรมการสภาวิทยาลัยศรีโสภณ
 • กรรมการสภาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่
 • กรรมการสภา Asian University of Science and Technology
 • กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
 • กรรมการที่ปรึกษาศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
 • กรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง 1
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง 2
 • นายกสามคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา 
 • นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผลงานขณะดำรงตำแหน่ง

 • มีส่วนสําคัญในการริเริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • การจัดตั้งภาควิชาที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • การจัดหาผู้ที่มความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัยส่วนกลางมาสอนที่คณะวิทยาศาสตร์
 • เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คือ หลักสูตรเคมีศึกษา

ปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

 • ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีพุทธศักราช 2539