วาระการดํารงตําแหน่ง
มิถุนายน 2534-พฤษภาคม 2540 (2 วาระติดต่อกัน)

ประวัติ

      รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์ (Mr. Siripongse Sribhibhadh) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2477 ที่จังหวัดนครปฐม เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คน ของนายประเสริฐ และนางสมร ศรีพิพัฒน์ สมรสกับนางระวิวรรณ ศรีพิพัฒน์ (มะกรสาร) ไม่มีบุตรและธิดา รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์ ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548

การศึกษา 

 • เตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอํานวยศิลป์ พระนคร ในปี พ.ศ. 2494

 • ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2495

 • PH.D. (Mathemmatical Physics), Imperial College of Science Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน ในปี พ.ศ. 2509

 • วิทยาลัยป้องกนราชอาณาจักร รุ่นที่ 22 ในปี พ.ศ. 2523

การทำงาน 

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2518-2528

 • รองศาสตราจารย์ ระดับ 10 ในปี พ.ศ. 2528-ปัจจุบัน

 • ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบรหาริงานวิชาการและอื่น ๆ

 • กรมการฝึกหัดครูและวิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน ในปี พ.ศ. 2509

  หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2511-2514 

 • ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2513

 • ช่วยราชการมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2515-2517

 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และรองผู้อํานวยการสํานักงานโครงการเงินกู้ธนาคารโลก 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2517-2520

 • รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2520

 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และรองผู้อํานวยการสำนักงานโครงการเงินกู้ธนาคารโลก 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2520-2522

 • ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2522-2523 

 • รองอธิการบดีและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2524-2526

 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2528-2531

 • รองอธิการบดีและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2531-2534

 • อธิการบดีวาระการดํารงตําแหน่งอธิการบดีสมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2534-31 พฤษภาคม 2537

 • อธิการบดีวาระการดํารงตําแหน่งอธิการบดี สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2537-31 พฤษภาคม 2540

 • ผู้อํานวยการสํานักงานโครงการเงินกู้ทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2540-มีนาคม 2542

 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกิยรติ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2543-ธันวาคม 2546

หน้าที่พิเศษ 

 • กรรมการระบาดวิทยา

 • กรรมการมูลนิธิรางวัลมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์

 • กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.)

 • อ.ก.ม. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ

 • อ.ก.ม. วิสามัญเกี่ยวกับอัตรากาลังและระบบราชการ

 • อ.ก.ม. วิสามัญเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์

 • อ.ก.ม. วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่ศึกษาหลักเกณฑการประเมินข้าราชการ  สาย ก

 • อ.ก.ม. วิสามัญเพื่อทําหน้าที่ศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

 • ประธานอนุกรรมการรวมคะแนนและจัดลําดับที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา

 • ประธาน อ.ก.ม. วิสามัญเฉพาะที่ศึกษาหารูปแบบโครงสร้างส่วนราชการในวิทยาเขต

 • ประธาน อ.ก.ม. วิสามัญเฉพาะเพื่อศึกษาระบบการได้มาซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 • กรรมการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

 • กรรมการส่งเสริมความร่วมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน

 • คณะทํางานโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค

 • กรรมการอุดมศึกษาของชาติ

 • ประธานที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 2537

 • ประธานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAIHL) ประจําประเทศไทย

 • อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับวางแผนและประสานแผนการให้ทุนรัฐบาล สาขาวิศวกรรมศาสตร์

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่น

 • กรรมการสภาวิทยาลัยศรีโสภณ

 • กรรมการสภาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่

 • กรรมการสภา Asian University of Science and Technology

 • กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

 • กรรมการที่ปรึกษาศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

 • กรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง 1

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง 2

 • นายกสามคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา 

 • นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผลงานขณะอยู่ในตำแหน่ง

 • มีส่วนสําคัญในการริเริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • การจัดตั้งภาควิชาที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • การจัดหาผู้ที่มความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัยส่วนกลางมาสอนที่คณะวิทยาศาสตร์

 • เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คือ หลักสูตรเคมีศึกษา

ปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

 • ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีพุทธศักราช 2539