2nd December 2023

ทีมผู้จัดทำ

คนึง บัวพูล
บรรณารักษ์ชำนาญการ
ํํัYoutube channelsFacebook page
จิดาภา ศิริตระกูล
บรรณารักษ์ชำนาญการ
Facebook pageInstagramTwitter
ปราณีต ผดุงวงค์
นักวิชาการอุดมศึกษา
Facebook page
สร้อย ธัญธาดาลักษณ์
ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด (ชำนาญงาน)
ดวงถวิล พนัสอำพล
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (ชำนาญงาน)
ขวัญนภา ปานสวัสดิ์
นักวิชาการอุดมศึกษา

ที่อยู่

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ทร 074-282374, 074-282387