19th May 2024

ทีมผู้จัดทำ

คนึง บัวพูล
บรรณารักษ์ชำนาญการ
ํํัYoutube channelsFacebook page
จิดาภา ศิริตระกูล
บรรณารักษ์ชำนาญการ
Facebook pageInstagramTwitter
สร้อย ธัญธาดาลักษณ์
ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด (ชำนาญงาน)
ขวัญนภา ปานสวัสดิ์
นักวิชาการอุดมศึกษา

ที่อยู่

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ทร 074-282374, 074-282387