คนึง บัวพูล
บรรณารักษ์ชำนาญการ

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร 074282387

ํํัYoutube channelsFacebook page
จิดาภา ศิริตระกูล
บรรณารักษ์ชำนาญการ

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร 074282385

Facebook pageInstagramTwitter
ปราณีต ผดุงวงค์
นักวิชาการอุดมศึกษา

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร 074282364

Facebook page
สร้อย ธัญธาดาลักษณ์
ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด (ชำนาญงาน)

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร 074282364

ดวงถวิล พนัสอำพล
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (ชำนาญงาน)

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร 074282366

ขวัญนภา ปานสวัสดิ์
นักวิชาการอุดมศึกษา

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร 074282365

ที่อยู่

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ทร 074-282374, 074-282387