Transforming Library Through Technology Turbulence

           สรุปการเสวนา Transforming Library Through Technology Turbulence : กรณีศึกษาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                             
                                                                                                      โดย
                                                                                     คุณวรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
                                                                              ผอ. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม

              มีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนห้องสมุด

             ปัจจัยภายนอก

 • ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป
 • การเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การเข้าถึงแบบเปิด (Open Access) ข้อมูลแบบเปิด (Open Data)
 • การมีเครื่องมือเพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัย (Access tool)

          ปัจจัยภายใน

 • นโยบายของมหาวิทยาลัย
 • กำลังคน
 • งบประมาณที่ลดลง
 • รูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป
 • ผู้ใช้บริการแบบเข้ามาใช้ในพื้นที่ลดลง เน้นการเข้าถึงแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
 • การยืมสิ่งพิมพ์ลดลง
 • ความคาดหวังสมรรถนะ ขีดความสามารถ ค่านิยมหลัก พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่อยากให้เป็น

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนรูป (Transformation) คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนพร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชนและร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  

            #แบบใดจึงจะเรียกว่า Transformation  

             คุณวรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ได้อ้างถึงงานเขียนของรศ.ดร. จิรประภา อัครบวร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่า ในบริบทขององค์กร Transformation เป็นการเปลี่ยนอย่างรุนแรงและรวดเร็วเพื่อไปสู่ทิศทางใหม่ ที่ให้ผลแตกต่างอย่างมีประสิทธิผล 

          #สิ่งที่ต้องการเพื่อ Transformation ประกอบด้วย

      …..วิสัยทัศน์ (Mind set)+ทักษะ (ชุดทักษะ)+แรงจูงใจ+ทรัพยากร (ชุดเครื่องมือ/ทรัพยากร)+แผนปฏิบัติการ=การเปลี่ยนแปลง (อ้างอิงจาก The Knoster Model ปี 1991)

          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแผนเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูป (Transformation) ระหว่างปี 2019-2022 โดยเน้นเปลี่ยนแปลง 4 ด้านคือ โครงสร้าง บริการ คน และลักษณะทางกายภาพ ภายใต้ (ADLI) Approach หรือแนวทางสู่ Deploy หรือการปรับใช้สู่ Learning หรือการเรียนรู้สู่ Integration หรือการบูรณาการ โดยคำนึงถึง

 • ค่านิยมหลักของห้องสมุด
 • เสียง/ความต้องการของลูกค้า และเสียง/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
 • การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของลูกค้า
 • การเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในยุคปัจจุบัน

            #การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง

    คือการปรับโครงสร้างของสำนักหอสมุดให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบันและตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการหลัก (Core process) และกระบวนการสนับสนุน (Support process) ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อการมอบหมายงานตามระบบงานไปสู่การจัดการคอลเลคชัน บริการที่เป็นเลิศและการบริหารจัดการกำลังคน

            #การเปลี่ยนแปลงด้านบริการ

            คือการพัฒนาบริการโดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมด้านบริการ (Innovation services) และให้ความสำคัญกับข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ความต้องการความคาดหวัง
   พฤติกรรมผู้ใช้เปลี่ยนคือสังคมที่ไม่สามารถรออะไรนาน ๆ ได้ความต้องการเข้าถึงบริการโดยตรง ไม่ต้องการผ่านขั้นตอนยุ่งยากใช้เวลาน้อยไปสู่

 • การเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ
 • พัฒนาบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย รวมถึงเครื่องมือวิจัย และบริการสื่อสารเชิงวิชาการ
 • พัฒนาบริการพื้นฐาน เช่น ยืม-คืน และบริการยืมระหว่างห้องสมุดเพื่อ ควมพึงพอใจ ความผูกพัน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

           #การเปลี่ยนแปลงด้านคน

 • การสรรหาบุคลากร โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การรับเข้าบุคลากร
 • การรักษาและการสนับสนุนบุคลากร โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะด้านการบริหารงาน มีสมรรถนะที่คาดหวัง
 • พัฒนาบุคลากรตามค่านิยมหลักของสำนักหอสมุด
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าของสายอาชีพ
 • สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้จากการพัฒนางาน/การทำวิจัย สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานและการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นไปสู่
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ความดี ความชอบ และรางวัล
 • แรงจูงใจ
 • Mindset ใหม่

           #ห้องสมุดในอนาคตจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร

 • นวัตกรรม
 • เข้าถึงเพิ่มขึ้น
 • พื้นที่อเนกประสงค์
 • รองรับชุมชนกลุ่มใหญ่ขึ้น        

ขอบคุณข้อมูลจาก …www.thailibrary.in.th/2019/03/02/transforming-library-2/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianSpanishThai