Tag: วารสาร

การสแกนสารบัญวารสารใหม่

        บริการสารบัญวารสารใหม่ทันใจ คือ บริการสแกนสารบัญวารสารที่มาใหม่ในห้องสมุดส่งให้ผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมล์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงรายละเอียดว่าวารสารฉบับนั้น ๆ มีบทความที่ตนเองสนใจหรือไม่ เกี่ยวกับอะไรบ้าง และเพื่อลดการเสียเวลาในการค้นหาวารสารบนชั้นหนังสืออีกด้วย           ขั้นตอนการสแกนสารบัญวารสาร           1. คัดแยกวารสารที่ต้องทำการสแกนตามรายชื่อที่ผู้ใช้บริการต้องการสารบัญ           2. เปิดโปรแกรม Canon MP Navigator EX เพื่อสแกน >> คลิกเลือก PDF            3. นำวารสารที่ต้องการสแกนวางบนเครื่องสแกน          4. หลังจากเลือก PDF แล้ว […]

การทวงถามวารสาร

       การทวงถามวารสารเป็นการดำเนินการติดตามทวงวารสารฉบับที่ห้องสมุดยังไม่ได้รับตัวเล่มจากสำนักพิมพ์หรือตัวแทนจำหน่ายวารสารในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้วารสารรายชื่อนั้นๆมีครบสมบูรณ์ทุกฉบับเพื่อให้บริการผู้ใช้ต่อไป ดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบงานด้านวารสารจึงจำเป็นต้องมีการทวงถามวารสารอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการกำหนดออกวารสารของแต่ละรายชื่อ ในการทวงถามวารสาร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้ใช้วิธีการทวงถาม 3 วิธี คือ       1. ทวงถามสำนักพิมพ์หรือตัวแทนทางโทรศัพท์ เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถทำได้ทันที แต่มีข้อเสียคือ ไม่มีลายลักษณ์อักษร ผู้รับผิดชอบทวงถามจึงต้องจดรายละเอียดให้ดี           2. ทวงถามสำนักพิมพ์หรือตัวแทนผ่านทาง E-Mail   ผู้รับผิดชอบทำการส่ง E-Mail ไปยังสำนักพิมพ์ที่ห้องสมุดเป็นสมาชิก โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อวารสาร ฉบับที่ เล่มที่ ปีที่ หมายเลขสมาชิก  เพื่อให้ทางสำนักพิมพ์หรือตัวแทนจำหน่ายส่งวารสารมา              3. ทำหนังสือราชการขอทวงวารสาร โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้           […]

Back To Top
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianSpanishThai