การทวงถามวารสาร

       การทวงถามวารสารเป็นการดำเนินการติดตามทวงวารสารฉบับที่ห้องสมุดยังไม่ได้รับตัวเล่มจากสำนักพิมพ์หรือตัวแทนจำหน่ายวารสารในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้วารสารรายชื่อนั้นๆมีครบสมบูรณ์ทุกฉบับเพื่อให้บริการผู้ใช้ต่อไป ดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบงานด้านวารสารจึงจำเป็นต้องมีการทวงถามวารสารอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการกำหนดออกวารสารของแต่ละรายชื่อ ในการทวงถามวารสาร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้ใช้วิธีการทวงถาม 3 วิธี คือ

      1. ทวงถามสำนักพิมพ์หรือตัวแทนทางโทรศัพท์ เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถทำได้ทันที แต่มีข้อเสียคือ ไม่มีลายลักษณ์อักษร ผู้รับผิดชอบทวงถามจึงต้องจดรายละเอียดให้ดี

          2. ทวงถามสำนักพิมพ์หรือตัวแทนผ่านทาง E-Mail   ผู้รับผิดชอบทำการส่ง E-Mail ไปยังสำนักพิมพ์ที่ห้องสมุดเป็นสมาชิก โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อวารสาร ฉบับที่ เล่มที่ ปีที่ หมายเลขสมาชิก  เพื่อให้ทางสำนักพิมพ์หรือตัวแทนจำหน่ายส่งวารสารมา

             3. ทำหนังสือราชการขอทวงวารสาร โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้

                3.1. ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ยังไม่ได้รับ

               3.2. พิมพ์หนังสือขอทวงวารสาร ดังรูปประกอบ

               3.3. ส่งหนังสือขอทวงไปยังงานสารบรรณเพื่อออกเลขและจัดส่งไปยังสำนักพิมพ์

                    3.4. ในกรณีที่ทวงถามครั้งแรกแล้วยังไม่ได้ให้ทวงถามซ้ำอีกครั้ง จนกว่าจะได้รับ

    การทวงถามวารสารเพื่อติดตามให้ได้รับวารสารอย่างครบถ้วนทุกฉบับผู้รับผิดชอบจำเป็นต้องให้ความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวารสารและสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

Back To Top
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianSpanishThai