เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-11.00 น. ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับการใช้  OAR Smart Office โดยน้องขิม ประวีณ ถาวรจิตร ที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ซึ่งนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการองค์กรในยุค 4G

OAR Smart Office คืออะไร
OAR Smart Office คือระบบสำนักงานอัตโนมัติที่
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาขึ้นและนำมาใช้มาใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยเฉพาะงานพัสดุ ได้แก่งานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งานคลังวัสดุ งานทะเบียนสินทรัพย์ ซึ่งภารกิจเหล่านี้จะต้อง
มีการจัดเก็บข้อมูลด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ซึ่งทางฝ่ายสนับสนุนการบริหาร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ได้นำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่สะดวกและรวดเร็ว ที่สำคัญสามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรระบบได้เป็นอย่างดี…. สำหรับเส้นทางการเข้าใช้งานให้เข้าไปที่ OAR Smart Office ได้เลยครับ

แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0036
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0035
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0034
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0033
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0032
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0031
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0030
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0029
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0028
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0027
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0025
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0024
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0023
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0022
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0021
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0020
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0019
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0018
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0016_0
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0014_0
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0011_0
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0007
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0005
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0004
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0002
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0017
แนะนำการใช้งาน ระบบ OAR Smart Office_๑๙๑๐๐๙_0015
previous arrow
next arrow

Back To Top
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianSpanishThai