✿ เกณฑ์ ✿ ผู้บริหารห้องสมุดมีการกำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานห้องสมุด รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และมีการประกาศให้ทราบทั่วกัน

 

 

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์หมวดที่ 1

         สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ กำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานห้องสมุด รวมทั้งมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (เอกสารแนบ 1-1)

 

วิสัยทัศน์   

พัฒนาสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจ

 1. เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 2. จัดหาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 4. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 5. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

เป้าหมาย

 1. ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 2. ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคม
 3. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 4. บุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 5. ห้องสมุดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะและของเสีย โดยใช้หลักการและเครื่องมือที่เหมาะสม

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ การบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 1. กำหนดให้นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการบริหารจัดการห้องสมุด
 2. แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
 3. สร้างเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว พัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 5. ประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว โดยใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม


เกณฑ์ ✿ ห้องสมุดต้องมีโครงสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทางกายภาพที่เอื้อต่อการลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการให้บริการและการบริหารจัดการห้องสมุด

กรณีเป็นอาคารเก่า ✿ มีแผนงานและมาตรการในการปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคารที่เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์หมวดที่ 2  (เอกสารประกอบเพิ่มเติม)

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 12,245 ตารางเมตร