หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2561)  เกณฑ์ ✿ ห้องสมุดมีการบริหารจัดการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศการให้บริการ และการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
 

 

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์หมวดที่ 5

1. การบริหารจัดการ

1.1 ผู้บริหารหอสมุดฯ มีนโยบายสนับสนุนการบริหารจัดการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

(เอกสารอ้างอิง 5-1)

1.2 มีแผนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว

- แผนงบประมาณ ปี 2561 (เอกสารอ้างอิง 5-2)

- แผนงบประมาณ ปี 2562 (เอกสารอ้างอิง 5-3)

1.3 มีเอกสารแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรห้องสมุดแต่ละฝ่าย (เอกสารอ้างอิง 5-4

1.4 มีแผนการดำเนินงานประจำปี ได้แก่

- แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2560 (เอกสารอ้างอิง 5-5)

- แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561 (เอกสารอ้างอิง 5-6)

1.5 มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ได้แก่

- รายงานผลตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2560 (เอกสารอ้างอิง 5-7)

 

2. การแสดงความคิดเห็นของบุคลากรและผู้ใช้บริการ

2.1 มีกล่องรับความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน บริเวณชั้น 3 - 6 (เอกสารแนบอ้างอิง 5-8) หรือผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด รวมทั้งเว็บไซต์ของระบบต่างๆที่ให้บริการ เช่น ระบบจองห้องประชุมระบบจองห้อง Studyroom 

2.2 แบบฟอร์มออนไล์กิจกรรมต่างๆ เช่น แบบประเมินโครงการ  Library Go Green

 

3. ทรัพยากรสารสนเทศ

3.1 มีแผนจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ (เอกสารอ้างอิง 5-9

3.2 จัดหาและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีความทันสมัยและหลากหลายรูปแบบ สามารถสืบค้นได้ทาง OPAC หรือ One Search โดยมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนทรัพยากร ทั้งหมด ของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ คิดเป็นประมาณ 14,451 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2561)

 

4. การบริการ

4.1 มีการให้บริการสารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และสาขาที่เกี่ยวข้อง ผ่านการให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบ ALIST

4.2 มีการส่งเสริมการใช้สารสนเทศ โดยจัดแสดงทรัพยากรใหม่ ในมุม Eco Corner รวมทั้งให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ระหว่างห้องสมุดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

4.3 มีระบบสารสนเทศสำหรับจัดการการดำเนินงานภายใน เพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากร เช่น

- ระบบสารสนเทศบุคลากร เช่น การลาหยุด,การลงเวลา,การประเมิน 

- แบบฟอร์มออนไลน์ เช่น การขออนุมัติเดินทาง,การทำสัญญาเงินยืม

- ระบบจัดการเอกสาร เช่น eDoc,Sharepoint,ระบบจองห้องประชุม,การใช้ email

  

5. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

5.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ใช้บริการและบุคลากรห้องสมุด

2561

- มุม "Eco Corner" (ภาพกิจกรรม) 

เป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงทรัพยากรแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และใช้จัดนิทรรศการให้ความรู้ผู้ใช้บริการแบบหมุนเวียน 

- โครงการ "Clib Go Green" (ภาพกิจกรรม) 

จัดนิทรรศการให้ความรู้การคัดแยกขยะ ภายในมุม Eco Corner

- รายการ "Library Go Green" (ภาพกิจกรรม) 

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้จัดกิจกรรมเสียงตามสาย "Library Go Green" ในช่วงเช้าของวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 
8.30 - 8.45 น. เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน 

- จัดทำเว็บไซต์ Green Library

เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับผู้ใช้บริหาร

 

5.2 จัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากร

2560

- ศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาพกิจกรรม) 

- ศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพกิจกรรม) 

 2561

- โครงการอบรม "ก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว" (ภาพกิจกรรม)

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้จัดโครงการ "ก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว" เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการห้องสมุดสีเขียวแก่บุคลากรและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินงานโดยตรง

- อบรม Green Library ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ภาพกิจกรรม) 

 

5.3 จัดกิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง

2561

          - รณรงค์การใช้บันได (ภาพกิจกรรม)

          - ปรับการเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้าตามโซนที่เหมาะสม (ภาพกิจกรรม)

          - การทำความสะอาดช่องส่งลมเย็นของระบบปรับอากาศ (ภาพกิจกรรม)

          - ทำป้ายการใช้ห้องน้ำและรณรงค์การประหยัดน้ำ (ภาพกิจกรรม)

          - การผลิตน้ำยาชีวภาพ (ภาพกิจกรรม)

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..