Menu
Login Menu

  วันนี้ 21/08/2561
  เวลาทำการ 08:30 - 16:30
  คู่มือการใช้งาน
  ระเบียบการใช้ห้อง

<<

สิงหาคม 2018

>>
อาพฤ
   1234
567891011
12131415161718
192022232425
262728293031 
 จองต่อเนื่อง
 • ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร
   20/08/2018, 09:00-12:00  เรื่อง/หัวข้อ อบรมนักศึกษา
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
   29/08/2018, 09:30-16:30  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมคณะต่างๆเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจรายละเอียดคณะเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
  คณะ/หน่วยงาน: กองทะเบียนและประมวลผล
   30/08/2018 - 31/08/2018, 09:00-16:30  เรื่อง/หัวข้อ โครงการอบรม "การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์"
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
   06/08/2018 - 08/08/2018, 08:30-16:30  เรื่อง/หัวข้อ โครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
  คณะ/หน่วยงาน: บัณฑิตวิทยาลัย
 • ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ
   20/08/2018, 13:30-15:30  เรื่อง/หัวข้อ คณะกรรมการบริการวิชาการ : บริการความรู้สู่ชุมชน
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
   21/08/2018, 09:00-12:00  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
   27/08/2018, 09:00-16:00  เรื่อง/หัวข้อ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
   01/08/2018, 09:00-16:30  เรื่อง/หัวข้อ อบรมการเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (PSU-TPSF)
  คณะ/หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   06/08/2018, 09:00-12:00  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมคณะกรรมการกองทุน
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
   06/08/2018, 13:30-15:30  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมคณะทำงาน Green Library
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
   07/08/2018, 15:00-16:30  เรื่อง/หัวข้อ โครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
  คณะ/หน่วยงาน: บัณฑิตวิทยาลัย
   09/08/2018, 13:30-16:30  เรื่อง/หัวข้อ กรรมการ library 2U ประชุมนำเสนอต้นฉบับกันยายน 2561
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
   14/08/2018, 13:30-15:30  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
 • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
   20/08/2018, 08:30-16:30  เรื่อง/หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการบริหารโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ (PSU Research Project Management : PRPM+)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักวิจัยและพัฒนา
   21/08/2018, 09:00-12:00  เรื่อง/หัวข้อ อบรมนักศึกษา
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
   24/08/2018, 13:30-16:30  เรื่อง/หัวข้อ อบรมนักศึกษา
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
   28/08/2018, 14:30-16:30  เรื่อง/หัวข้อ อบรมนักศึกษา
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
   29/08/2018, 09:00-12:00  เรื่อง/หัวข้อ อบรมนักศึกษา
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
   29/08/2018, 13:30-16:30  เรื่อง/หัวข้อ อบรมนักศึกษา
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
   31/07/2018 - 02/08/2018, 08:30-16:00  เรื่อง/หัวข้อ อบรมการใช้ระบบ Thaijo 2.0
  คณะ/หน่วยงาน: ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
   02/08/2018, 09:00-11:00  เรื่อง/หัวข้อ ปฐมนิเทศเด็กนักศึกษาใหม่
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
   09/08/2018, 08:30-10:30  เรื่อง/หัวข้อ ลงทะเบียนเรียนสำหรับเด็กนักศึกษา
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
   10/08/2018, 08:30-16:30  เรื่อง/หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการบริหารโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ (PSU Research Project Management : PRPM+)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักวิจัยและพัฒนา
   16/08/2018, 09:00-12:00  เรื่อง/หัวข้อ อบรมนักศึกษา
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
 • ห้องฉายภาพยนตร์
   23/08/2018, 13:30-16:30  เรื่อง/หัวข้อ ฉายภาพยนตร์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โครงการ PSU Authentic Thai Camp 2018
  คณะ/หน่วยงาน: งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา
   03/08/2018, 08:30-12:00  เรื่อง/หัวข้อ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
  คณะ/หน่วยงาน: วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • ห้องอื่นๆ (เฉพาะบุคลากรห้องสมุด)
   20/08/2018, 09:00-11:30  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2561 (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
   24/08/2018, 13:30-16:00  เรื่อง/หัวข้อ จัดสถานที่สำหรับการประชุมเครือข่ายต่างประเทศ (Student First) (ห้องมิตรแท้)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
   25/08/2018, 09:00-16:30  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมเครือข่ายศึกษาต่อต่างประเทศ (ห้องมิตรแท้)
  คณะ/หน่วยงาน: StudentFirst
   07/08/2018, 14:30-16:30  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมแม่บ้านประจำเดือน (ห้องมิตรแท้)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
   10/08/2018, 14:00-16:00  เรื่อง/หัวข้อ การจัดเตรียมหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับ Isa Cultural Center (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
   14/08/2018, 09:00-16:00  เรื่อง/หัวข้อ เตรียมกิจกรรมนาวาพาโชค สำหรับเข้าร่วมในงาน มอ.วิชาการ (ห้องมิตรแท้)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
   14/08/2018, 10:00-12:00  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมคณะทำงาน Green Library (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
อัตราค่าใช้บริการห้องประเภทต่างๆ
ห้อง จำนวน อัตราค่าบำรุง
(การเรียนการสอน)
อัตราค่าบำรุง
(หน่วยงานภายใน)
อัตราค่าบำรุง
(หน่วยงานภายนอก)
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง 1,000 บ./วัน 2,500 บ./วัน 3,500 บ./วัน
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 1,750 บ./วัน 4,500 บ./วัน 5,500 บ./วัน
ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ 40 ท่าน - 1,000 บ./วัน
*เกินเวลา 125 บ./ชม.
2,000 บ./วัน
*เกินเวลา 250 บ./ชม.
ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร 80 ท่าน - 2,000 บ./วัน
*เกินเวลา 250 บ./ชม.
4,000 บ./วัน
*เกินเวลา 500 บ./ชม.
ห้องฉายภาพยนตร์ 112 ที่นั่ง - 3,000 บ./วัน
*เกินเวลา 300 บ./ชม.
6,000 บ./วัน
*เกินเวลา 600 บ./ชม.