Menu
Login Menu

  วันนี้ 12/12/2561
  เวลาทำการ 08:30 - 16:30
  คู่มือการใช้งาน
  ระเบียบการใช้ห้อง


<<

ธันวาคม 2018

>>
อาพฤ
      1
2345678
91011131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 จองต่อเนื่อง
 • ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ
   พ. 12/12/2018, 09:00-12:00  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 12/12/2018, 13:30-16:00  เรื่อง/หัวข้อ ประชุม นสอ
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 13/12/2018, 13:30-16:30  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมคณะกรรมการ 5ส
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   จ. 17/12/2018, 10:00-12:00  เรื่อง/หัวข้อ ระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับทุเรียนพื้นบ้าน
  คณะ/หน่วยงาน: คณะทรัพยากรธรรมชาติ
   พฤ. 06/12/2018, 13:30-16:00  เรื่อง/หัวข้อ ฝ่ายพัฒนาฯ
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   ศ. 07/12/2018, 13:30-16:30  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   อ. 11/12/2018, 13:30-16:30  เรื่อง/หัวข้อ กรรมการ library 2U ประชุมนำเสนอต้นฉบับมกราคม 2562
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
 • ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร
   พ. 12/12/2018, 09:00-12:00  เรื่อง/หัวข้อ ALIST
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   จ. 17/12/2018, 08:30-16:30  เรื่อง/หัวข้อ ระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับทุเรียนพื้นบ้าน
  คณะ/หน่วยงาน: คณะทรัพยากรธรรมชาติ
   อ. 18/12/2018, 10:00-12:00  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมงานทำบุญคุณหญิงหลงฯ
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 26/12/2018, 08:30-16:30  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   อ. 04/12/2018, 09:30-11:30  เรื่อง/หัวข้อ การปฏิบัติงานล่วงเวลา
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
 • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
   พฤ. 13/12/2018 - ศ. 14/12/2018, 09:00-16:30  เรื่อง/หัวข้อ อบรมการใช้งานระบบ TURNITIN
  คณะ/หน่วยงาน: บัณฑิตวิทยาลัย
   จ. 17/12/2018, 09:00-12:00  เรื่อง/หัวข้อ อบรมนักศึกษา
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   จ. 17/12/2018, 13:00-15:30  เรื่อง/หัวข้อ ระบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ (การประเมินทักษะภาษาอังกฤษกรณีพิเศษ)
  คณะ/หน่วยงาน: บัณฑิตวิทยาลัย
   พฤ. 20/12/2018, 10:00-12:00  เรื่อง/หัวข้อ การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการทำผลงานทางวิชาการ
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
 • ห้องอื่นๆ (เฉพาะบุคลากรห้องสมุด)
   พ. 12/12/2018, 10:00-12:00  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมแผนประจำปี 2562 (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 12/12/2018, 13:30-15:30  เรื่อง/หัวข้อ ภาระงานฝ่ายบริการฯ และฝ่ายพัฒนาฯ (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 13/12/2018, 13:30-15:00  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมคัดเลือกบุคลากรของสถาฯ (ห้องมิตรแท้)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   จ. 17/12/2018 - ศ. 21/12/2018, 08:30-16:30  เรื่อง/หัวข้อ ตรวจสอบภายใน (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   จ. 03/12/2018, 14:30-16:30  เรื่อง/หัวข้อ การปฏิบัติงานของแม่บ้าน (ห้องมิตรแท้)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
อัตราค่าใช้บริการห้องประเภทต่างๆ
ห้อง จำนวน อัตราค่าบำรุง
(การเรียนการสอน)
อัตราค่าบำรุง
(หน่วยงานภายใน)
อัตราค่าบำรุง
(หน่วยงานภายนอก)
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง 1,000 บ./วัน 2,500 บ./วัน 3,500 บ./วัน
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 1,750 บ./วัน 4,500 บ./วัน 5,500 บ./วัน
ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ 40 ท่าน - 1,000 บ./วัน
*เกินเวลา 125 บ./ชม.
2,000 บ./วัน
*เกินเวลา 250 บ./ชม.
ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร 80 ท่าน - 2,000 บ./วัน
*เกินเวลา 250 บ./ชม.
4,000 บ./วัน
*เกินเวลา 500 บ./ชม.
ห้องฉายภาพยนตร์ 112 ที่นั่ง - 3,000 บ./วัน
*เกินเวลา 300 บ./ชม.
6,000 บ./วัน
*เกินเวลา 600 บ./ชม.