Menu
Login Menu

  วันนี้ 17/08/2565
  เวลาทำการ 08:30 - 16:30
  คู่มือการใช้งาน
  มาตรการการใช้ห้องประชุมสีเขียว 
  ระเบียบการใช้ห้อง
  แบบประเมินความพึงพอใจ

<<

สิงหาคม 2022

>>
อาพฤ
 123456
78910111213
141516181920
21222324252627
28293031   
 จองต่อเนื่อง
 • ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 18/08/2022, 08:30-12:00
  เรื่อง/หัวข้อ (สำรอง)ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   จ. 01/08/2022, 09:00-11:00
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุม ทีม Event ครั้งที่ 5/2565 เตรียมงานจูรีโชว์เดี่ยว
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 03/08/2022, 13:30-15:30
  เรื่อง/หัวข้อ ระบบงานสำนักพิมพ์
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 04/08/2022, 09:00-12:00
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   อ. 09/08/2022, 09:00-11:30
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมคณะทำงานดำเนินงานเพื่อการขอรับรองมาตรฐานคอร์ทรัสซีล (CoreTrustSeal) ครั้งที่ 8/2565
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 10/08/2022, 09:00-12:00
  เรื่อง/หัวข้อ ตรวจเอกสารสำนักงานสีเขียว
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   จ. 15/08/2022, 13:00-16:30
  เรื่อง/หัวข้อ การอยู่เวร OT
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
 • ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร
   พฤ. 18/08/2022, 08:30-12:00
  เรื่อง/หัวข้อ ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   จ. 08/08/2022, 08:30-09:30
  เรื่อง/หัวข้อ ซักซ้อมความเข้าใจในการทำกิจกรรม BCD
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
 • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
   ศ. 19/08/2022, 08:30-12:00
  เรื่อง/หัวข้อ จัดสอบภาษาอังกฤษ โดยบัณฑิตวิทยาลัย
  คณะ/หน่วยงาน: บัณฑิตวิทยาลัย
   ศ. 19/08/2022, 10:00-12:00
  เรื่อง/หัวข้อ อบรมนักศึกษา วจก. อาจารย์รุชดี้
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   อ. 30/08/2022, 13:00-16:00
  เรื่อง/หัวข้อ อบรมอาจารย์ นิธิพัทธ์ คณะศิลปศาสตร์ ปี2 อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลเท่านั้น
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 31/08/2022, 09:00-12:00
  เรื่อง/หัวข้อ อบรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โท/เอก
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 03/08/2022, 09:00-16:30
  เรื่อง/หัวข้อ อบรมอาจารย์ นิธิพัทธ์ คณะศิลปศาสตร์
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   ศ. 05/08/2022, 10:00-12:00
  เรื่อง/หัวข้อ อบรมนักศึกษาคณะวจก อ.รุชดี
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   ศ. 05/08/2022, 13:00-16:00
  เรื่อง/หัวข้อ อบรมนักศึกษาวิศวกรรมเหมืองแร่
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   จ. 08/08/2022, 09:00-12:00
  เรื่อง/หัวข้อ อบรมนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ โปรแกรม Zotero
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 10/08/2022, 09:00-12:00
  เรื่อง/หัวข้อ อบรมคณะศิลปศาสตร์ อ.นิธิพัทธ์ ปี 3
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
 • ห้องฉายภาพยนตร์
   อ. 16/08/2022, 09:00-12:00
  เรื่อง/หัวข้อ บันทึกเสียง
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
 • ห้องอื่นๆ (เฉพาะบุคลากรห้องสมุด)
   พ. 17/08/2022, 10:30-12:00 
  เรื่อง/หัวข้อ Renewal Discussion-PSU 2023 (Wiley) (ห้องเพลินจิต)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 18/08/2022, 08:30-12:00 
  เรื่อง/หัวข้อ (สำรอง)ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (ห้องเพลินจิต)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   จ. 01/08/2022, 09:00-16:00 
  เรื่อง/หัวข้อ ตรวจสอบเอกสารการประเมินสำนักงานสีเขียว (ห้องเพลินจิต)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   อ. 02/08/2022, 10:30-16:00 
  เรื่อง/หัวข้อ ตรวจเอกสารประเมิน Green Office (ห้องเพลินจิต)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 03/08/2022, 09:00-12:00 
  เรื่อง/หัวข้อ การตรวจสอบหลักฐานประกอบการประเมิน Green Office (ห้องเพลินจิต)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 03/08/2022, 14:00-16:00 
  เรื่อง/หัวข้อ ระบบ eLibrary (ห้องเพลินจิต)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   ศ. 05/08/2022, 11:30-15:00 
  เรื่อง/หัวข้อ รับรองจูรีโชว์เดี่ยว (ห้องมิตรแท้)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   อ. 09/08/2022, 13:00-16:30 
  เรื่อง/หัวข้อ ตรวจเอกสารการประเมินสำนักงานสีเขียว (ห้องเพลินจิต)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 10/08/2022, 08:30-16:30 
  เรื่อง/หัวข้อ พิจารณาหัวเรื่องใหม่ ครั้งที่ 3/2565 จำนวน 1120 หัวเรื่องและเข้าร่มกิจกรรมkm ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ห้องเพลินจิต)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 11/08/2022, 08:30-12:00 
  เรื่อง/หัวข้อ โครงการความร่วมมือกับ กศน. (ห้องเพลินจิต)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   จ. 15/08/2022, 13:30-15:30 
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมกรีน (ห้องเพลินจิต)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
อัตราค่าธรรมเนียมห้องประเภทต่าง ๆ
ห้อง จำนวน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย กรณีใช้เกินเวลา
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง 2,500 บาท/วัน 3,500 บาท/วัน 300 บาท/ชั่วโมง
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 4,500 บาท/วัน 5,500 บาท/วัน 500 บาท/ชั่วโมง
ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ 40 ท่าน 2,000 บาท/วัน 3,000 บาท/วัน 300 บาท/ชั่วโมง
ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร 80 ท่าน 3,500 บาท/วัน 4,500 บาท/วัน 500 บาท/ชั่วโมง
ห้องฉายภาพยนตร์ 112 ที่นั่ง 4,500 บาท/วัน 6,500 บาท/วัน 500 บาท/ชั่วโมง