Menu
Login Menu

  วันนี้ 16/05/2564
  เวลาทำการ 08:30 - 16:30
  คู่มือการใช้งาน
  มาตรการการใช้ห้องประชุมสีเขียว 
  ระเบียบการใช้ห้อง
  แบบประเมินความพึงพอใจ

<<

พฤษภาคม 2021

>>
อาพฤ
      1
2345678
9101112131415
16
171819202122
23242526272829
3031     
 จองต่อเนื่อง
 • ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 20/05/2021, 09:00-16:30
  เรื่อง/หัวข้อ ติดตามงาน Green Office
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 27/05/2021, 09:00-12:00
  เรื่อง/หัวข้อ ติดตามงาน Green Office
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 06/05/2021, 09:00-14:00
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินการแต่งตั้ง
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   อ. 11/05/2021, 09:00-11:30
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมกรรมการประจำสำนักฯ 5/2564
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   อ. 11/05/2021, 13:30-14:30
  เรื่อง/หัวข้อ บริหารความเสี่ยง
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
 • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
   พฤ. 27/05/2021, 08:30-16:30 ศ. 28/05/2021, 08:30-16:30
  เรื่อง/หัวข้อ การทดสอบระบบภาษาอังกฤษออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  คณะ/หน่วยงาน: บัณฑิตวิทยาลัย
 • ห้องอื่นๆ (เฉพาะบุคลากรห้องสมุด)
   พ. 19/05/2021, 13:00-16:30 
  เรื่อง/หัวข้อ อบรมการ Submit วิทยานิพนธ์ในคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3 (ห้องมิตรแท้)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
อัตราค่าธรรมเนียมห้องประเภทต่าง ๆ
ห้อง จำนวน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย กรณีใช้เกินเวลา
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง 2,500 บาท/วัน 3,500 บาท/วัน 300 บาท/ชั่วโมง
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 4,500 บาท/วัน 5,500 บาท/วัน 500 บาท/ชั่วโมง
ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ 40 ท่าน 2,000 บาท/วัน 3,000 บาท/วัน 300 บาท/ชั่วโมง
ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร 80 ท่าน 3,500 บาท/วัน 4,500 บาท/วัน 500 บาท/ชั่วโมง
ห้องฉายภาพยนตร์ 112 ที่นั่ง 4,500 บาท/วัน 6,500 บาท/วัน 500 บาท/ชั่วโมง