Menu
Login Menu

  วันนี้ 17/09/2564
  เวลาทำการ 08:30 - 16:30
  คู่มือการใช้งาน
  มาตรการการใช้ห้องประชุมสีเขียว 
  ระเบียบการใช้ห้อง
  แบบประเมินความพึงพอใจ

<<

กันยายน 2021

>>
อาพฤ
   1234
567891011
121314151618
19202122232425
2627282930  
 จองต่อเนื่อง
 • ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ
   ศ. 17/09/2021, 09:00-10:00
  เรื่อง/หัวข้อ อัดรายการวิทยุเดือนกันยายน
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 22/09/2021, 13:30-16:30
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 01/09/2021, 13:30-16:00
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมแนวทางการจัดซื้อวารสารฐานข้อมูลและการบริหารจัดการระบบคลังปัญญา
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   ศ. 03/09/2021, 09:30-11:00
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมกรรมการ นสอ. งานเกษียณ
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   อ. 07/09/2021, 13:30-16:30
  เรื่อง/หัวข้อ ติดตามงานเกษียณและหารือเรื่องอื่น ๆ
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   ศ. 10/09/2021, 13:30-15:30
  เรื่อง/หัวข้อ คณะทำงานมาตรฐานการให้บริการ
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 16/09/2021, 13:30-16:00
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมกรรมการประจำสำนักฯ 9/64
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
 • ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร
   จ. 20/09/2021, 13:30-15:30
  เรื่อง/หัวข้อ แนะนำและให้ความรู้ในการใช้ข้อมูลของเกณฑ์แก่บุคลากรด้านศึกษามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   จ. 06/09/2021, 09:00-16:00
  เรื่อง/หัวข้อ จัดทำแผนกลยุทธ์ 4.2 เรื่องการพัฒนาบุคลากร
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   อ. 07/09/2021, 09:00-11:30
  เรื่อง/หัวข้อ หารือในการทำแผนปี 65-67 เพื่อหาข้อสรุปคณะกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 09/09/2021, 14:00-16:00
  เรื่อง/หัวข้อ ต้อนรับผู้บริหารบริษัท TRUE
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
อัตราค่าธรรมเนียมห้องประเภทต่าง ๆ
ห้อง จำนวน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย กรณีใช้เกินเวลา
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง 2,500 บาท/วัน 3,500 บาท/วัน 300 บาท/ชั่วโมง
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 4,500 บาท/วัน 5,500 บาท/วัน 500 บาท/ชั่วโมง
ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ 40 ท่าน 2,000 บาท/วัน 3,000 บาท/วัน 300 บาท/ชั่วโมง
ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร 80 ท่าน 3,500 บาท/วัน 4,500 บาท/วัน 500 บาท/ชั่วโมง
ห้องฉายภาพยนตร์ 112 ที่นั่ง 4,500 บาท/วัน 6,500 บาท/วัน 500 บาท/ชั่วโมง