Menu
Login Menu

  วันนี้ 08/12/2566
  เวลาทำการ 08:00 - 16:30
  คู่มือการใช้งาน
  มาตรการการใช้ห้องประชุมสีเขียว 
  ระเบียบการใช้ห้อง
  แบบประเมินความพึงพอใจ

<<

ธันวาคม 2023

>>
อาพฤ
     12
34567
8
9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 จองต่อเนื่อง
 • ห้องอื่นๆ (เฉพาะบุคลากรห้องสมุด)
   อ. 12/12/2023, 09:00-11:30 
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 12-66 (ห้องเพลินจิต)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   อ. 12/12/2023, 13:00-14:30 
  เรื่อง/หัวข้อ นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ (รีบอร์นกับจ๊อบ) นำเสนอเว็บไซต์ (ห้องเพลินจิต)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 20/12/2023, 09:30-10:30 
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุม SO4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากร (ห้องเพลินจิต)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   ศ. 01/12/2023, 09:00-10:00 
  เรื่อง/หัวข้อ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่  (ห้องเพลินจิต)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
อัตราค่าธรรมเนียมห้องประเภทต่าง ๆ
ห้อง จำนวน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย กรณีใช้เกินเวลา
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง 2,500 บาท/วัน 3,500 บาท/วัน 300 บาท/ชั่วโมง
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 4,500 บาท/วัน 5,500 บาท/วัน 500 บาท/ชั่วโมง
ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ 40 ท่าน 2,000 บาท/วัน 3,000 บาท/วัน 300 บาท/ชั่วโมง
ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร 80 ท่าน 3,500 บาท/วัน 4,500 บาท/วัน 500 บาท/ชั่วโมง
ห้องฉายภาพยนตร์ 112 ที่นั่ง 4,500 บาท/วัน 6,500 บาท/วัน 500 บาท/ชั่วโมง