หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน (2561)


เกณฑ์  ห้องสมุดมีการกำหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 

 

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์หมวดที่ 3

      สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งทางด้านกายภาพตัวอาคารจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของตึก LRC ซึ่งมีกองอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งภายในและภายนอกอาคาร โครงสร้างทางกายภาพของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ โดยภาพรวมของตึกได้รับการออกแบบมาเอื้อต่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยิ่ง โดยสังเกตได้จากการติดกระจกทุกด้านของอาคาร เพื่อรับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามา และในขณะเดียวกันก็มีการกั้นผ้าม่านมูลี่เพื่อปิดกั้นแสงในกรณีที่มีแสงสว่างเข้ามามาก เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักจนเกินไป แต่ในขณะเดียวกันก็มีประเด็นปัญหาในการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเป็นอย่างมากเช่นกัน เนื่องจากมีการติดตั้งกำหนดให้สวิตช์ตัวเดียวควบคุมไฟทีละหลาย ๆ หลอด ดังนั้นเมื่อต้องการแสงสว่างสำหรับบางพื้นที่แต่สำหรับบางพื้นที่ยังไม่ต้องการแสงสว่าง เนื่องจากพื้นที่นั้นได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เพียงพอแล้วในเวลานั้น แต่ก็จำเป็นต้องเปิดไปพร้อม ๆ กัน เนื่องจากมีสวิตช์ตัวเดียวกันเป็นตัวควบคุม ซึ่งมีผลทำให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น นอกจากปัญหาจากการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารแล้ว สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ยังประสบกับปัญหาการออกแบบบันไดวนที่ไม่เหมาะสมกับการขึ้น-ลง ผู้ใช้บริการโดยส่วนมากจะหลีกเลี่ยงการขึ้น-ลง เนื่องจากรู้สึกวิงเวียนศีรษะเมื่อต้องขึ้น-ลง บันได และหันมาใช้ลิฟต์แทน ซึ่งมีผลทำให้ค่าไฟฟ้าสูงมาก นอกจากนี้ทางสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ยังประสบปัญหาในเรื่องของอุณหภูมิภายในอาคารที่ไม่สามารถปรับลดได้ เนื่องจากการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นระบบ Central Air ส่งผลให้มีการใช้พลังงานมากเกินความจำเป็น

      จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากทางกองอาคารเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับตัวอาคารเป็นหลัก ทำให้ทางสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ไม่มีเอกภาพในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองทั้งหมด  แต่อย่างไรก็ตามทางสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการใช้และการจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จึงได้ประกาศนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรและพลังงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการตามมาตรการการประหยัดไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากร (เอกสารอ้างอิง 3-1 ประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) โดยประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ภายในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มีการประสานงานร่วมมือกับกองอาคารสถานที่ในการช่วยกันดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาพื้นที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคาร

 

สรุปผลการใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

1. การใช้พลังงานของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าระหว่างปี 2560-2561 (เอกสารอ้างอิง 3-2 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือน) จะปรากฏภาพรวมรายปี ดังนี้

 

          ไฟฟ้ามาตรฐาน =[((0.456 x จำนวนบุคลากร)+(0.132 x เวลาทำการ)+(0.007 x จำนวนผู้ใช้บริการ)) x (พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร / 1,000)] x อุณหภูมิ

          EUI = (ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง) / ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง

 

ปี

2560

จำนวนบุคลากร (คน/ปี)

เวลาทำการ (ชั่วโมง/ปี)

จำนวนผู้เข้าใช้บริการ (ครั้ง/ปี)

พื้นที่ใช้สอยในอาคาร

(ตร.ม.)

อุณหภูมิ (°C)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (kWh/ปี)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง (kWh/ปี)

EUI

มกราคม

46

381

6,946

12,000

26.8

38,557

116458

-0.67

กุมภาพันธ์

46

330

11,990

12,000

27.6

49,172

163988

-0.70

มีนาคม

46

420

13,145

12,000

28.0

56,593

212240

-0.73

เมษายน

46

329

8,870

12,000

28.4

43,109

117185

-0.63

พฤษภาคม

46

302

9,780

12,000

29.8

46,238

127182

-0.64

มิถุนายน

46

300

5,116

12,000

28.8

33,312

102167

-0.67

กรกฎาคม

46

260

5,451

12,000

28.7

32,185

95151

-0.66

สิงหาคม

46

290

9,773

12,000

29.3

44,888

128638

-0.65

กันยายน

46

380

13,730

12,000

28.9

58,001

135328

-0.57

ตุลาคม

46

365

13,212

12,000

28.0

54,311

143739

-0.62

พฤศจิกายน

46

365

11,290

12,000

26.7

47,479

148855

-0.68

ธันวาคม

46

402

9,609

12,000

26.7

45,273

106987

-0.58

 

ปี

2561

จำนวนบุคลากร (คน/ปี)

เวลาทำการ (ชั่วโมง/ปี)

จำนวนผู้เข้าใช้บริการ (ครั้ง/ปี)

พื้นที่ใช้สอยในอาคาร

(ตร.ม.)

อุณหภูมิ (°C)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (kWh/ปี)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง (kWh/ปี)

EUI

มกราคม

46

330

9,279

12,000

26.8

41,644

120,220

-0.65

กุมภาพันธ์

46

363

14,112

12,000

27.4

55,132

134,697

-0.59

มีนาคม

46

406

12,389

12,000

28.3

54,774

155,710

-0.65

เมษายน

46

340

9,629

12,000

28.7

46,046

125,518

-0.63

พฤษภาคม

46

242

6,738

12,000

28.7

34,470

95,702

-0.64

มิถุนายน

46

238

4,375

12,000

28.5

28,392

94,298

-0.70

กรกฎาคม

46

230

5,889

12,000

28.8

31,988

95,685

-0.67

สิงหาคม

46

295

8,098

12,000

29.2

40,857

124,612

-0.67

กันยายน

46

379

12,637

12,000

28.0

53,580

130,301

-0.59

 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ในปี พ.ศ. 2560-2561 (ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน) ปรากฏดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ พ.ศ. 2560 – 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

2. การรายงานปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ  ระหว่างปี พ.ศ.2560 – 2561 (เอกสารอ้างอิง 3-3 รายงานค่าน้ำประจำเดือน) โดยสรุปภาพรวมตามที่ปรากฏ ดังนี้

ปริมาณการใช้น้ำประจำปี พ.ศ. 2560

เดือน

หน่วยที่ใช้
(ลบ.ม.)

อัตราค่าน้ำ
(หน่วย/บาท)

ค่าน้ำ
(บาท)

  มกราคม

170

29

4,930

  กุมภาพันธ์

396

29

11,484

  มีนาคม

467

29

13,453

  เมษายน

241

29

6,989

  พฤษภาคม

355

29

10,295

  มิถุนายน

169

29

4,901

  กรกฎาคม

140

29

4,060

  สิงหาคม

280

29

8,120

  กันยายน

362

29

10,498

  ตุลาคม

273

29

7,917

  พฤศจิกายน

213

29

6,177

  ธันวาคม

179

29

5,191

รวมทั้งสิ้น

3,245

29

94,105

 

ปริมาณการใช้น้ำประจำปี พ.ศ. 2561

เดือน

หน่วยที่ใช้
(ลบ.ม.)

อัตราค่าน้ำ
(หน่วย/บาท)

ค่าน้ำ
(บาท)

  มกราคม

235

29

6,815

  กุมภาพันธ์

417

29

12,093

  มีนาคม

408

29

11,832

  เมษายน

365

29

10,585

  พฤษภาคม

236

29

6,844

  มิถุนายน

148

29

4,292

  กรกฎาคม

149

29

4,321

  สิงหาคม

299

29

8,671

รวมทั้งสิ้น

2,257

29

65,453

 

ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้น้ำระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2561 (ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม)

 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการเพื่อเป็นการปฏิบัติและสนับสนุนตามมาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มีดังนี้

1. การเปลี่ยนหลอดไฟแสงจันทร์และหลอดไฟปกติให้เป็นหลอด LED ให้หมดทั่วทั้งภายในอาคาร LRC สำหรับภายในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ยังกระทำไม่สำเร็จ สามารถกระทำได้เพียงบางพื้นที่เท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดจากกองอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ทางสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ก็ได้เปลี่ยนจากหลอดไฟปกติเป็นหลอด LED เป็นบางส่วนแล้ว ยกเว้นพื้นที่บริเวณชั้น 3  บริเวณชั้น 6 ในส่วนของพื้นที่หนังสือ project และบริเวณชั้น 7 ในส่วนของห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ เท่านั้น ที่ยังไม่สามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นหลอด LED ภายในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ แล้วทั้งสิ้น 4,393 หลอด โดยแบ่งเป็น 36W 3,886 หลอด และหลอด 18W 507 หลอด และยังคงเหลือทั้งสิ้น 213 หลอด (เอกสารอ้างอิง 3-5 รายงานจำนวนหลอดไฟเป็น LED)

 

2. กำหนดพื้นที่ในการ เปิด-ปิด ไฟ ตามช่วงเวลาที่กำหนดของแต่ละชั้นในส่วนของพื้นที่การให้บริการ ซึ่งมีการแบ่งสัญลักษณ์ออกเป็น 4 สี ดังนี้ 

สัญลักษณ์

เวลา เปิด-ปิด

  สีเขียว

   07.30 น. – ปิดทำการ

  สีส้ม

   16.00 น. – ปิดทำการ

  สีเหลือง

   เปิดเมื่อใช้งาน

  สีชมพู

   ไม่ต้องเปิด


โดยมอบหมายให้แม่บ้านทำความสะอาดเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดไฟในช่วงเวลาที่กำหนด และมอบหมายให้บุคลากรที่อยู่เวรล่วงเวลารอบสุดท้ายเป็นผู้รับผิดชอบการปิดไฟในแต่ละวัน (ภาพประกอบ)

 

3. มีการทำความสะอาดช่องส่งลมของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะเป็นไปตามแผนงานของกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้กำหนดไว้ปีละ 2 ครั้งในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน (เอกสารอ้างอิง 3-6 แผนการทำความสะอาดช่องส่งลมเครื่องปรับอากาศ) โดยมอบหมายให้ช่างจากกองอาคาร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบ (ภาพประกอบ)

 

4. มีการทำความสะอาด ตรวจสภาพความพร้อมใช้งานของลิฟต์ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของกองอาคาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งกำหนดไว้เดือนละครั้งโดยร่วมมือกับบริษัทที่รับผิดชอบเป็นผู้ดูแล (เอกสารอ้างอิง 3-7 แผนการทำความสะอาดและตรวจสภาพความพร้อมใช้งานของลิฟต์)(ภาพประกอบ)

 

5. ทำป้ายหลักการใช้ห้องน้ำและป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าและน้ำ ติดบริเวณภายในห้องน้ำของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (ภาพประกอบ)

 

6. การให้บริการและประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อใส่หนังสือให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยกรอกลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ (เอกสารอ้างอิง 3-8 แบบฟอร์มการขอใช้ถุงผ้า)(ภาพประกอบ)

 

7. กิจกรรมขอความร่วมมือต่อบุคลากรให้ถอดปลั๊กไฟหลังการใช้งานคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภาพประกอบ)

 

8. มีการดำเนินการด้านการส่งเอกสาร ผ่านระบบ eDoc และมีการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ในการสื่อสารกับบุคลากร หรือส่งเอกสารวาระการประชุม และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง email และมีระบบอื่น ๆ เช่น ระบบจองห้องประชุม, ระบบจองห้อง Study Room, แบบฟอร์มออนไลน์ในงานและระบบต่างๆ เพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการส่งเอกสาร (กล่าวเพิ่มเติมในหมวด 5) รวมไปถึงมีการจัดเบรกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ภาพประกอบ)

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..