หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2561)


เกณฑ์ ✿ ห้องสมุดต้องมีโครงสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทางกายภาพที่เอื้อต่อการลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการให้บริการและการบริหารจัดการห้องสมุด

กรณีเป็นอาคารเก่า ✿ มีแผนงานและมาตรการในการปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคารที่เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์หมวดที่ 2  (เอกสารประกอบเพิ่มเติม)

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 12,245 ตารางเมตร