เสวนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในยุคใหม่

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเสวนา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในยุคใหม่” เพื่อร่วมรับฟังมุมมองการปรับเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรที่ มุ่งเน้นการบูรณาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ       ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช และศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ทางไกลวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช กล่าวถึงระบบของหลักสูตรในปัจจุบันต้องมีการปรับรวมถึงการเรียน การสอนด้วย และสิ่งที่ต้องปรับมากที่สุด คือ กระบวนความคิดต่อนักศึกษา คำตอบต่อคำถามว่านักศึกษา คือใคร ซึ่งนักศึกษาในที่นี้ไม่ใช่แค่บัณฑิตศึกษาอย่างเดียว ทั้งนี้รวมถึงปริญญาตรี และแม้กระทั่งเด็กนักเรียน ในการซึมซับหรือรับการถ่ายทอดความรู้สำเร็จรูป มาเป็นผู้ร่วมสร้างความรู้ เพราะฉะนั้นการเลือกนักศึกษา จะต้องเน้นที่แรงบันดาลใจ เป็นตัวหลัก เกรดจะเป็นตัวรอง ซึ่งแรงบันดาลใจเกิดการกระตุ้นสู่เป้าหมายสูงสุด ในการที่จะทำประโยชน์ให้ผู้อื่นและสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ เพราะฉะนั้นบัณฑิตแห่งอนาคต คือสอนอย่างเดียวไม่ได้ …

เสวนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในยุคใหม่ Read More »

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ