อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ปี 2562

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่สอนดี มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่นักศึกษา ตลอดถึงประพฤติปฏิบัติตนดีงาม เป็นตัวอย่างที่ดีของอาจารย์ทั่วไป ซึ่งอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นดังกล่าว จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีของมหาวิทยาลัยและรับโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ ซึ่งในปี 2562 นี้มีผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. สุกัญญา เธียรวิวัฒน์
คณะทันตแพทยศาสตร์
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการเรียนการสอน

       เป็นผู้มีความสามารถรอบด้านทั้งวิชาการ วิจัย การบริการวิชาการ ไปเชื่อมโยงสู่การสอนได้อย่างกลมกลืนและน่าเรียนรู้ โดยเน้นส่งเสริมศักยภาพ สร้างพลังการเรียนรู้ สร้างกำลังใจ ฝึกให้คิดรอให้ตกผลึก หาวิธีการสอนให้ตรงกับจริตของผู้เรียน เป็นผู้สอนที่มีความเข้าใจควบคู่กับการมุ่งมั่น ผลักดัน สนับสนุนผู้เรียนอย่างจริงใจ สร้างความใฝ่รู้ในตัวผู้เรียน และประการสำคัญ เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นต้นแบบทางความรู้สึกและการปฏิบัติตัว ทั้งในแง่การเข้าใจผู้คนเข้าใจสังคม ชุมชน อ่อนน้อม ให้เกียรติ ควบคู่ไปกับ สอนให้คิดอย่างแยบคาย ฝึกให้คิดเป็นระบบตามแนวทางการวิจัย เชื่อมโยงให้เห็นการวิจัยเพื่อนำไปสู่การบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันต์ ไชยเสน
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการเรียนการสอน

     เป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning และ Work Integrated Learning (WIL) ที่เน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติผ่าน Project Based Learning (PBL) ผู้เรียนจะมีบทบาทหลักในการลงมือทำงานโดยมีผู้สอนจะทำหน้าที่เป็น SMART Teacher ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบและแนวทางในการประกอบธุรกิจ ร่วมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความรับผิดชอบ กล้าคิดกล้าทำ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การคิดวิเคราะห์คู่แข่งขันและออกแบบกลยุทธ์ต่าง ๆ ตลอดจนการประยุกต์องค์ความรู้ในรายวิชากลุ่มบริหารที่เกี่ยวข้อง และได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ โชติเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านงานวิจัย มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพที่ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง สร้างความรู้ทางวิชาการและช่วยพัฒนาการเรียนการสอนที่มีการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาคนในการทำงานด้าน molecular genetics และพัฒนาความสามารถนักศึกษาและผู้ร่วมงานในการวิเคราะห์จีโนม และ Transcriptome ให้มีความสามารถทาง Bioinformatics เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษากลไกการเจริญของรังไข่กุ้งเพื่อใช้ในการพัฒนาการขยายพันธุ์กุ้ง ศึกษาทางด้านชีวโมเลกุลและชีววิทยาระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาหาวัคซีนหรือยาที่ช่วยต้านทานเชื้อโรคที่เกิดในกุ้งและสัตว์น้ำอื่น ๆ ผลการวิจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สร้างนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโทและเอก ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติกร นิลมานัต
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ได้ผลิตผลงานวิจัยทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการทำความเข้าใจประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต รวมทั้งประสบการณ์ของพยาบาลผู้ให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และงานวิจัยส่วนหนึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว ศึกษาเชิงระบบสุขภาพเพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านการดูแลแบบประคับประคอง ช่วยเหลือแนะนำให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยและเพื่อนร่วมงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ได้จัดการประชุมเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้กับพยาบาลวิชาชีพจากทั่วประเทศ ทำให้เกิดเครือข่ายผู้ทำงานด้านการดูแลแบบประคับประคองขึ้น

รองศาสตราจารย์สมชาย ชูโฉม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านบริการวิชาการ

     เป็นผู้มีความเป็นผู้นำทางวิชาการสามารถถ่ายทอด ให้คำปรึกษาจนเป็นเสมือนตำราเคลื่อนที่ให้กับอาจารย์ในภาควิชา มีประสบการณ์ในงานบริการวิชาการมายาวนานกว่า 20 ปี ผ่านการเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึง SMEs ต่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง สามารถบูรณาให้เกิดการพัฒนา เชื่อมต่อผลงานคณาจารย์มหาวิทยาลัยสู่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความสามารถในการแข่งขัน เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้นำปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมมาเป็นโจทย์ในการวิจัยและโครงงานให้กับนักศึกษาเป็นผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ แม้แต่ในพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ให้กับโรงงาน สถานประกอบการ โดยคำนึงถึงเป้าหมายและประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะมากมาย ที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ ประเพณีและวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่ โดยเน้นการทำงานในลักษณะของเครือข่ายนักวิชาการและศิลปิน มีฝีมือวาดภาพสีน้ำที่โดดเด่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดยนำเสนอผ่านรูปแบบของกิจกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรมศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของเยาวชนในพื้นที่ให้เกิดการซึมซับและเข้าใจความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ผลักดันการจัดการค่ายศิลปะเพื่อเยาวชนในพื้นที่ให้มีความตระหนัก มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปและวัฒนธรรม ทำการบูรณาการศาสตร์และงานทางด้านศิลปะ เพื่อยกระดับการประกอบอาชีพผ่านกิจกรรมการทำผ้าบาติก เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่

ดร. อับดุลฮาดี สะบูดิง
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านกิจการนักศึกษา

       เป็นผู้มีสร้างเครือข่ายการดำเนินงานและเข้าร่วมเครือข่าย ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาทั้งในระดับประเทศและเครือข่ายนานาชาติ เป็นผู้ที่เสียสละอุทิศตนในการดูแลนักศึกษา ทั้งการเข้าร่วมกำกับดูแลกิจกรรม สนับสนุนนักศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองผ่านการเข้าประกวดแข่งขันสู่ความเป็นเลิศจนได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจ ได้ตั้งกลุ่ม “ฮาลาเกาะฮ์ (Halagah)” เพื่อเป็นกลไกในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา อีกทั้งให้ความใส่ใจในการดูแลนักศึกษาที่ประสบปัญหาและความเจ็บป่วย ด้วยการช่วยเหลือจนสุดความสามารถเพื่อให้นักศึกษามีขวัญกำลังใจและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการจัดกลุ่มศึกษาโดยเน้นการพัฒนาจิตวิญญาณ การสร้างภาวะผู้นำ พัฒนานักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ตลอดจนปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษารักกันฉันพี่น้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     เป็นครูผู้สอนซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีสอดแทรกเรื่องคุณธรรม/จริยธรรมร่วมด้วยตลอดเวลา สร้างให้นักศึกษามีความใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะและสามารถนำความรู้ที่ได้แบ่งปันหรือถ่ายทอดให้แก่คนรอบข้างหรือชุมชนได้ เป็นผู้นำความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการมาแบ่งปันในห้องเรียน มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการณ์ ทำให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีม มีทักษะในการพูดและการนำเสนออย่างดีและมีลำดับขั้นตอน ส่งผลให้นักศึกษาที่ผ่านการเรียนการสอนในกระบวนการมีความโดดเด่น มีความสามารถและศักยภาพจนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลจากหลากหลายเวที เป็นผู้ที่ให้โอกาสผู้อื่นอยู่เสมอ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาและผู้ร่วมอาชีพ และลงมือทำทุกผลงานวิจัยด้วยความตั้งใจและเต็มความสามารถเพื่อให้ผลงานต่าง ๆ สามารถนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้จริง

อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     เป็นผู้ที่ทุ่มเทในการทำงานเพื่อให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ ได้นำเอาเทคนิคการสอนเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มาใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม อันจะทำให้เกิดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่พึงประสงค์ มีผลงานการวิจัยส่วนใหญ่สามารถนำไปใช้พัฒนาของท้องถิ่นและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของคณะในอนาคต มีผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมให้กับหน่วยงานของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นองค์กรด้านศาสนา องค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์และภาคประชาชน รวมถึงงานบริการวิชาการด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูชุมชนซึ่งบูรณาการร่วมกับงานวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ