25th March 2023

ในปีการศึกษา 2510 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นเป็นคณะแรก เป็นจำนวน 50 คนผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์คนแรก ได้แก่ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ นักศึกษารุ่นนี้ ใช้อาคารของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เดิม มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ข้างโรงพยาบาลสงฆ์ ถนนศรีอยุธยา เป็นที่เรียน (ปัจจุบันคือ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล) และเรียนอยู่ที่นี่จนกระทั่งจบการศึกษา ในปี พ.ศ. 2514  สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่นักศึกษาคณะวิศวฯ จะต้องเรียน อาทิ เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ จะมีอาจารย์ของ ม.อ. เอง เป็นผู้สอน อาทิ ดร.ประดิษฐ เชยจิตร, ดร.เย็นใจ เลาหวนิช, ดร.วิมลยุตต์ วรรณสว่าง เป็นต้น และจะมีผู้สอนอีกส่วนหนึ่งเป็นอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มาช่วยสอนนักศึกษาจะเลือกภาควิชาที่เรียนในชั้นปีที่ 3 โดยในขณะนั้นมีภาควิชาทั้งสิ้น 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาโยธา ภาควิชาเครื่องกล และภาควิชาไฟฟ้า โดยในแต่ละภาควิชามีอาจารย์ของ ม.อ. เอง เป็นผู้สอนและคอยดูแลนักศึกษาสำหรับการเรียน Engineering Practice หรือเรียกว่า เรียน shop ประเภทงานเชื่อม งานกลึง งานตะไบ จะไปฝากเรียนที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

รายชื่อบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นแรก ทั้ง 13 คน มีดังนี้

 1. นายโยธิน จงจิระศิริ (เกียรตินิยม อันดับ 2)
 2. นายสมพร เหรียญมโนรมย์ (เกียรตินิยม อันดับ 2)
 3. นายเกรียงไกร วงศ์วิศว์
 4. นายโชคชัย ตันธนวัฒน์
 5. นายปราโมทย์ วิทยาสุข
 6. นายมนัส เกื้อกูลกิจการ
 7. นายวิชัย ปวุติพันธ์
 8. นายวิสุทธิ์ นิธิกุล
 9. นายสมเกียรติ ดุริยะประพันธ์
 10. นายสมชัย โภชนจันทร์
 11. นายสันติ มงคลประดิษฐ์
 12. นายสุรพล เอี่ยมจิตเมตตา
 13. นายอักนิษฐ์ ภัทรสิทธ์เดชา
สมพร เหรียญมโนรมย์ บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นแรก
กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

              บัณฑิตวิศวฯ รุ่นแรกที่จบการศึกษา มีจำนวนเพียง 13 คน ในจำนวนนี้มีเกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 2 คน เนื่องจากจำนวนบัณฑิตที่จบในรุ่นนี้มีน้อยเกินไป จึงไม่มีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนั้น
              ในปีต่อมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 31 สิงหาคม 2515 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรที่หอประชุม   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
โดยมีบัณฑิตวิศวฯ รุ่นแรก (ปีการศึกษา 2513) และบัณฑิตวิศวฯ รุ่นที่ 2 (ปีการศึกษา 2514) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้ง 2 รุ่นพร้อมกัน รวมทั้งบัณฑิตศึกษาศาสตร์รุ่นแรก (ปีการศึกษา 2514) ก็เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ด้วย

ข้อมูลและภาพจาก : หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2552). เฉลยปัญหาประจำเดือน มีนาคม 2552. https://kyl.psu.th/oluAkvfpz

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ
EnglishThai