เทศบาลตำบลปริก
 
Back    29/09/2022, 11:04    1,270  

หมวดหมู่

จังหวัด


ประวัติความเป็นมา

ปริกที่เป็นชื่อของตําบลในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยถูกขนานนามตามลักษณะภูมินิเวศ เช่นเดียวกับชื่อของหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ หลายแห่งทางภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาถึง จังหวัดนราธิวาส ปรากฏว่ามีชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่มีคําว่า "ปริก” อยู่มากมาย เช่น บ้านทับปริก บ้านห้วยปริก บ้านลําปริก บ้านคลองปริก และบ้านปริก เป็นต้น สําหรับคําว่าตําบลปริก ที่อำเภอสะเดานั้น จากบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ (จากหนังสือเมื่อปัญญาเบ่งบานที่บ้านปริก)เล่าให้ฟังว่า.. เป็นการเรียกขานกันตามชื่อของต้นปริก ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่แตกต่างจากต้นปริกทั่ว ๆ ไป ที่เป็นพืชล้มลุกหรือพืชที่จัดอยู่ในประเภทเฟิร์น ต้นปริกที่ว่านี้เป็นพืชยืนต้น ไม้เนื้ออ่อนค่อนข้างแข็งนิด ๆ เป็นสายพันธุ์ที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง ปอ กับ พลา มีลําต้นสูงเต็มที่ประมาณ ๑๐-๑๕ เมตร ในอดีตที่ผ่านมาจะมีต้นปริกดังกล่าวขึ้น อยู่เรียงรายตามสายคลองและเป็นหย่อมๆ ในพื้นที่ราบลุ่มของตําบล จนกระทั่งชาวบ้านในอดีตได้ตั้งชื่อชุมชนแห่งนี้ว่า “บ้านปริก” นอกจากนี้ยังมีสายคลองปริกไหลตัดผ่านกลางหมู่บ้านและชุมชน ทําให้คนรุ่นหลัง ๆ เรียกตามๆ กันมาว่าบ้านปริกบ้าง ตําบลปริกบ้าง ตําบลปริกจึงถูกตั้งชื่อขึ้นตามลักษณะภูมินิเวศอันสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ และแมกไม้ ที่ขึ้นอยู่ตามสายคลอง และที่ราบลุ่มของตําบล คนตําบลปริกจึงมีความรักความผูกพันในชุมชนสูงมาก มีความสัมพันธ์ในระดับเครือญาติ มีการร่วมมือกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมแรงร่วมใจ ทํากิจกรรมต่างๆ ทางสังคมด้วยกันอยู่อย่างเนืองๆ และต่อเนื่องเป็นรุ่น ๆ สืบทอดกันมา สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นจุดเด่นของคนในตําบลปริก จากการศึกษาเทศบาลตําบลปริกมีบริบทสังคมวัฒนธรรม ดังนี้

         ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ
        ตําบลปริกเดิมเป็นที่ตั้งกิ่งอําเภอปริกขึ้นกับอําเภอเหนือ (อําเภอหาดใหญ่ในปัจจุบัน) มีเขตแดนติดต่อกับเมืองไทรบุรี ที่บ้านหัวถนน ซึ่งก่อนนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เมืองไทรบุรียังเป็นเมืองส่วนหนึ่งของสยาม (ไทย) ต่อมาเมื่อได้มีการยกเมืองไทรบุรีให้กับประเทศมาลายู (ชื่อของประเทศมาเลเซียในขณะนั้น) ตามข้อตกลงที่ประเทศสยาม (ไทย) มีกับรัฐบาลอังกฤษที่ยกดินแดนบางส่วนให้กับอังกฤษ ได้แก่ กลันตัน ตรังกรานู ไทรบุรี และเปอลิส จึงได้มีการแบ่งเขตประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียที่บ้านควนไม้ดําหรือบ้านไทยจังโหลนในปัจจุบัน และยังมีผู้คนบางส่วนจะเรียกชุมชนที่นั่นว่าบ้านด่านนอก ดังนั้นจึงได้ย้ายที่ตั้งของกิ่งอําเภอปริกเดิมมาไว้ที่ตลาด สะเดา และได้ตั้งชื่อใหม่เป็นอําเภอสะเดาขึ้นกับจังหวัดสงขลาจนถึงปัจจุบันนี้ และได้ประกาศเขตตําบลปริกเป็นตําบลหนึ่งของอําเภอสะเดา โดยมีอาณาเขตที่ติดกันคือ

 - ทิศเหนือติดกับอบต.พังลา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
- ทิศใต้ติดกับเทศบาลตําบลสะเดา อบต. สํานักแต้ว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
- ทิศตะวันออก ติดกับ อบต. คลองทราย อบต. ปลักหนู อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
- ทิศตะวันตก ติดกับเขตพื้นที่ อบต. ทุ่งหมอ และ อบต. ปาดังเบซาร์ อําเภอสะเดา จังหวัด สงขลา

        ลักษณะภูมิประเทศ
     ตําบลปริกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบร้อยละ ๗๐ และที่ราบเชิงภูเขา ร้อยละ ๓๐ ในบริเวณพื้นที่ราบเชิงภูเขามีป่าไม้ ลุ่มน้ำและป่าชุมชน ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงเกิดแหล่งน้ำลักษณะสําคลองหลายสายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคลองอู่ตะเภาเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญ และคลองปรึกเป็นลําน้ำสายรองลงมาที่ไหลผ่านชุมชน ซึ่งเอื้อต่อการประกอบอาชีพ เกษตรกรรมของประชาชนในระดับพื้นที่การบริหารงานพื้นที่ เทศบาลตําบลปริกแบ่งพื้นที่การบริหารออกเป็น ๗ ชุมชน ปรกอบด้วย

- ชุมชนตลาดปริก
- ชุมชนสวนหม่อม
- ชุมชนตลาดใต้-บ้านกลาง
- ชุมชนร้านใน
- ชุมชนปริกใต้
- ชุมชนปริกตก
- ชุมชนทุ่งออก

         ประชากร
        
ตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ มีจํานวนประชากร ๖,๑๑๔ คน ชาย ๓,๐๕๕ คน หญิง ๓,๐๕๙ คน มีครัวเรือนทั้งหมด ๑,๔๑๒ ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ ๐.๐๐๑๓ คนต่อ ๑ ตารางเมตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม ทําสวนยางพารา และปลูกไม้ผล ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญคือลองกอง ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกกันมากและมีการรวมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ โดยการจัดตั้งเป็นชมรม ชาวสวนผลไม้ตําบลปริก และนอกจากนั้นยังมีผลไม้อื่น ๆ เช่น ส้มโชกุน เงาะ มังคุด มะพร้าวอ่อน กล้วย ส้มโอ เป็นต้น

          หลากหลายสังคมวัฒนธรรม
       ด้านความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามถึงร้อยละ ๙๐ ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีมัสยิดจํานวน ๗ แห่ง ที่เหลือร้อยละ ๑๐ นับถือศาสนาพุทธ แต่ถึงแม้จะมีความต่างกันทางศาสนาแต่ผู้คนในตําบลปริกอยู่กันแบบพี่น้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จึงเห็นได้ว่าเทศบาลตําบลปริกมีทั้งวัฒนธรรมประเพณีของไทยพุทธและไทย มุสลิมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งจัดเป็นลักษณะสังคมแบบพหุวัฒนธรรมอย่างลงตัวสังคมหนึ่ง


ความสำคัญ

เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา คือเมืองเล็ก ๆ จากทางใต้ของประเทศไทย ที่มีแนวคิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในชุมชน มุ่งเน้นให้การพัฒนาทุกอย่างต้องตอบสนองต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และการพัฒนานั้นต้องมาจากประชาชนเอง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนของประชาชนและสังคม เทศบาลตำบลปริก ใช้หลัก ๗ สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเทศบาลตำบลปริก โดยมีหัวข้อดังนี้

๑. สังคมเอื้ออาทร
๒. สังคมคนดี 
๓. สังคมไม่เดือดร้อน
๔. สังคมสวัสดิการ 
๕. สังคมรักษ์โลก
๖. สังคมปรับตัว
๗. สังคมสันติสุข

 


ภาพจาก : https://thaihealthycommunity.org/?p=11597


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ/สถานที่/เรื่อง
เทศบาลตำบลปริก
ที่อยู่
จังหวัด
สงขลา


วีดิทัศน์

บรรณานุกรม

ดวงพร เฮงบุณยพันธุ์ มลทิพย์ ขลังธรรมเนียม สุริยา ยีขุน. (2552). เมื่อปัญญาเบ่งบานที่บ้านปริก : เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา.
            กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.


รูปภาพ
 
      Font Size  
Back to Top
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2024