มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อันดับที่ 5 ของประเทศไทย และอันดับที่ 979 ของโลก

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 5 ของประเทศไทย และอันดับที่ 979 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกทั้งหมด 3,000 อันดับ ในปี 2020-2021 โดย URAP ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสมรรถนะทางวิชาการสำหรับปี ค.ศ. 2020-2021 University Ranking By Academic Performance (URAP) 2020-2021 URAP เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยประเมินจากคุณภาพของบทความทางวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 6 ตัวชี้วัด จากฐานข้อมูล ได้แก่ – Article วิเคราะห์จากจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ – Total Document วิเคราะห์จากจำนวนบทความวิชาการ ผลงานวิจัย บทความในการประชุมวิชาการ บทวิจารณ์ และบทวิเคราะห์ทั้งหมด – Citation วิเคราะห์จากจำนวนการอ้างอิงของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ – Article Impact Total วิเคราะห์จากสัดส่วนจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์  – Citation Impact Total วิเคราะห์จากสัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย ต่อ …

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อันดับที่ 5 ของประเทศไทย และอันดับที่ 979 ของโลก Read More »

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

“50 ปี แห่งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”

   ผศ. ดร .นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 พร้อมทั้งให้โอวาทกับนักศึกษาบัณฑิตในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่ โดยท่านได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม สามารถสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม ที่ตอบสนองความต้องการ และแก้ปัญหาของสังคมทั้งในระดับพื้นที่ คือ ภาคใต้ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จนที่ภาคภูมิใจของ ชาวสงขลานครินทร์และชุมชนภาคใต้ ซึ่งมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคประกอบการ และยังมุ่งสร้างบุคคลให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านต่างๆ โดยได้สนับสนุนให้มีหน่วยวิจัยและศูนย์วิจัยกว่า 21 ศูนย์ และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ 7 ศูนย์ เพื่อศึกษาวิจัยเชิงลึกในศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งจะใช้เป็นฐานในการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศและสู่สากล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับการสนับสนุนให้ร่วมงานวิจัย มีโอกาสได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัยร่วมกับอาจารย์และเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและนอกประเทศ โดยตลอดวันที่ผ่านมาบัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมบรรยายจากวิทยากรต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเรียนและการใช้ชีวิตกับการศึกษาสามารถนำมาปรับตัวได้ในอนาคต” ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ