30th November 2023

     ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่ 2 โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 ราย คือศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และดร.เพตรา คาโลวพ์โคว่า (Dr. Petra Chaloupková) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน และพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 ราย คือรองศาสตราจารย์ ดร. กิตติกร นิลมานัต อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์สมชาย ชูโฉม อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านบริการวิชาการ

   โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันนี้ จำนวน 2,981 คน จากบัณฑิตวิทยาลัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะพยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์ (ปัตตานี)

 หลังจากนั้นได้มีพระโอวาทโดยทรงขอ ให้บัณฑิตยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ ที่ว่า“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ซึ่งเป็นพระราชปณิธานที่มีคุณค่า เพราะหากเรายึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นข้อใหญ่แล้ว จะไม่เป็นผู้เบียดเบียนหรือเบียดบังผู้อื่น แต่จะมุ่งมั่นทำทุกอย่าง เพื่อสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ส่วนรวม ซึ่งจะส่งผลให้คนที่เป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวม มีความเจริญมั่นคงโดยส่วนตัวด้วย จึงขอให้บัณฑิตผู้ที่กำลังจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ ได้เข้าใจให้แจ่มชัดถึงความหมายคุณค่า และความสำคัญของพระราชปณิธานที่ได้พระราชทานไว้

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ