Menu
Login Menu

  วันนี้ 15/04/2564
  เวลาทำการ 08:30 - 16:30
  คู่มือการใช้งาน
  ระเบียบการใช้ห้อง 
  แบบประเมินความพึงพอใจ

<<

กุมภาพันธ์ 2021

>>
อาพฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28      
 จองต่อเนื่อง
 • ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร
   ศ. 05/02/2021, 13:00-15:00
  เรื่อง/หัวข้อ ชี้แจงรายละเอียดการสรรหา ผอ.
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   อ. 09/02/2021, 09:00-16:00
  เรื่อง/หัวข้อ โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฯ
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   จ. 22/02/2021, 10:00-12:00
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมคณะทำงานสทศ.
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
 • ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ
   จ. 08/02/2021, 09:00-12:00
  เรื่อง/หัวข้อ ACQ online
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 10/02/2021, 13:30-16:00
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมคณะกรรมการ QA
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 17/02/2021, 12:00-16:30
  เรื่อง/หัวข้อ ต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและจัดงาน the 14th Japan Education Fair
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี
   จ. 22/02/2021, 13:30-16:00
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมฝ่ายบริการฯ
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
 • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
   พฤ. 11/02/2021, 10:00-12:00
  เรื่อง/หัวข้อ อบรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 17/02/2021, 13:00-15:00
  เรื่อง/หัวข้อ อบรมนักศึกษา
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 18/02/2021, 09:00-11:00
  เรื่อง/หัวข้อ ทดสอบระบบทดสอบออนไลน์สำหรับงานอบรมวันที่ 19 ก.พ. 64
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   ศ. 19/02/2021, 08:30-12:00
  เรื่อง/หัวข้อ งานจัดสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี แบบ E-online
  คณะ/หน่วยงาน: ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ภาคใต้
 • ห้องอื่นๆ (เฉพาะบุคลากรห้องสมุด)
   จ. 01/02/2021, 13:00-16:00 
  เรื่อง/หัวข้อ วิเคราะห์งาน Green Office (ห้องมิตรแท้)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   อ. 02/02/2021, 09:00-12:00 
  เรื่อง/หัวข้อ ดูพื้นที่เพื่อปรับปรุงสถานที่ (ห้องบ๋ายใจ)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 03/02/2021, 09:30-11:30 
  เรื่อง/หัวข้อ แผนดำเนินงาน PSU Knowledge Bank (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 03/02/2021, 13:30-15:30 
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมหมวดย่อย Green Office (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 04/02/2021, 09:00-12:00 
  เรื่อง/หัวข้อ ทำแผน Green Office (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   จ. 08/02/2021, 13:30-15:30 
  เรื่อง/หัวข้อ งานนักไอที (ห้องมิตรแท้)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   จ. 08/02/2021, 13:30-16:00 
  เรื่อง/หัวข้อ แนะนำระบบยืนยันข้อมูล PSU Knowledge Bank กับบัณฑิตวิทยาลัย (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   อ. 16/02/2021, 13:30-16:30 
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมปขมท. (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 18/02/2021, 13:30-16:30 
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมกรรมการประจำสำนักฯ 2/2564 (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   ศ. 19/02/2021, 08:30-16:30 
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมคณะทำงานบริการฝ่ายบริการสารสนเทศ (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   อ. 23/02/2021, 09:00-16:30 
  เรื่อง/หัวข้อ อบรมโครงการค่ายส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ผ่าน Zoom (ห้องมิตรแท้)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 24/02/2021, 09:00-14:00 
  เรื่อง/หัวข้อ เตรียมข้อมูลการบรรยาย Green Library (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 25/02/2021, 13:30-16:30 
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุม ปขมท. (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
อัตราค่าธรรมเนียมห้องประเภทต่าง ๆ
ห้อง จำนวน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย กรณีใช้เกินเวลา
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง 2,500 บาท/วัน 3,500 บาท/วัน 300 บาท/ชั่วโมง
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 4,500 บาท/วัน 5,500 บาท/วัน 500 บาท/ชั่วโมง
ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ 40 ท่าน 2,000 บาท/วัน 3,000 บาท/วัน 300 บาท/ชั่วโมง
ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร 80 ท่าน 3,500 บาท/วัน 4,500 บาท/วัน 500 บาท/ชั่วโมง
ห้องฉายภาพยนตร์ 112 ที่นั่ง 4,500 บาท/วัน 6,500 บาท/วัน 500 บาท/ชั่วโมง