Menu
Login Menu

  วันนี้ 15/04/2564
  เวลาทำการ 08:30 - 16:30
  คู่มือการใช้งาน
  ระเบียบการใช้ห้อง 
  แบบประเมินความพึงพอใจ

 1. วันสงกรานต์  พฤ. 15/04/2564 - พฤ. 15/04/2564,  00:00 - 23:59
 2. วันฉัตรมงคล  อ. 04/05/2564 - อ. 04/05/2564,  00:00 - 23:59
 3. วันพืชมงคล  จ. 10/05/2564 - จ. 10/05/2564,  00:00 - 23:59
 4. วันวิสาขบูชา  พ. 26/05/2564 - พ. 26/05/2564,  00:00 - 23:59
 5. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  พฤ. 03/06/2564 - พฤ. 03/06/2564,  00:00 - 23:59
 6. วันอาสาฬหบูชา (ชดเชย)  จ. 26/07/2564 - จ. 26/07/2564,  00:00 - 23:59
 7. วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63  อ. 27/07/2564 - อ. 27/07/2564,  00:00 - 23:59
 8. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พ. 28/07/2564 - พ. 28/07/2564,  00:00 - 23:59
 9. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ  พฤ. 12/08/2564 - พฤ. 12/08/2564,  00:00 - 23:59
 10. วันมหิดล (วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63)  ศ. 24/09/2564 - ศ. 24/09/2564,  00:00 - 23:59
 11. วันสารทเดือนสิบ (วันหยุดประจำภาคใต้ ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63)  พ. 06/10/2564 - พ. 06/10/2564,  00:00 - 23:59
 12. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พ. 13/10/2564 - พ. 13/10/2564,  00:00 - 23:59
 13. ชดเชยวันปิยมหาราช (เลื่อนจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63)  ศ. 22/10/2564 - ศ. 22/10/2564,  00:00 - 23:59
 14. ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)  จ. 06/12/2564 - จ. 06/12/2564,  00:00 - 23:59
 15. วันรัฐธรรมนูญ  ศ. 10/12/2564 - ศ. 10/12/2564,  00:00 - 23:59
 16. วันสิ้นปี  ศ. 31/12/2564 - ศ. 31/12/2564,  00:00 - 23:59