Menu
Login Menu

  วันนี้ 08/05/2564
  เวลาทำการ 08:30 - 16:30
  คู่มือการใช้งาน
  มาตรการการใช้ห้องประชุมสีเขียว 
  ระเบียบการใช้ห้อง
  แบบประเมินความพึงพอใจ

<<

มกราคม 2021

>>
อาพฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 จองต่อเนื่อง
 • ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 14/01/2021, 13:00-16:00
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมกรรมการประจำสำนักฯ 1/2564
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   ศ. 15/01/2021, 13:30-16:00
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมคณะกรรมการ QA
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   จ. 18/01/2021, 13:30-16:30
  เรื่อง/หัวข้อ ประเมินผลการปฏิบัติ 1/2564
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   อ. 19/01/2021, 09:30-11:30
  เรื่อง/หัวข้อ ธีม Library2U ฉบับที่ 42 และหารืออื่น ๆ
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 20/01/2021, 13:30-15:30
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมกรรมการ KM (1/64)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   ศ. 29/01/2021, 13:30-16:00
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมคณะกรรมการ QA
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
 • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
   พฤ. 07/01/2021, 09:00-16:30 ศ. 08/01/2021, 09:00-16:30
  เรื่อง/หัวข้อ ปรับปรุงระบบปฎิบัติการและโปรแกรมของคอมพิวเตอร์
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 14/01/2021, 08:30-16:30 ศ. 15/01/2021, 08:30-16:30
  เรื่อง/หัวข้อ ปรับปรุงระบบปฎิบัติการและโปรแกรมของคอมพิวเตอร์
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
 • ห้องอื่นๆ (เฉพาะบุคลากรห้องสมุด)
   จ. 04/01/2021, 08:30-16:30 อ. 05/01/2021, 08:30-16:30 พ. 06/01/2021, 08:30-16:30 พฤ. 07/01/2021, 08:30-16:30 
  เรื่อง/หัวข้อ เพื่อใช้ในการซ้อม และประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 (ห้องมิตรแท้)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   อ. 05/01/2021, 13:30-15:30 
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมฝ่ายสนับสนุนฯ (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 06/01/2021, 08:30-12:00 
  เรื่อง/หัวข้อ PULINET2021 (พื้นที่ชั้น 3)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   อ. 19/01/2021, 14:00-16:00 
  เรื่อง/หัวข้อ ติดตั้งโปรแกรมเครื่องถ่ายเอกสาร RIcoh ชั้น 3 (พื้นที่ชั้น 3)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 21/01/2021, 09:30-12:00 
  เรื่อง/หัวข้อ นโยบายคลังปัญญาม.สงขลานครินทร์ (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   ศ. 22/01/2021, 13:30-16:30 
  เรื่อง/หัวข้อ ข้อมูลท่องถิ่นภาคใใต้ (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   จ. 25/01/2021, 08:30-16:00 
  เรื่อง/หัวข้อ คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   อ. 26/01/2021, 09:30-11:30 
  เรื่อง/หัวข้อ ประเมินการทดลองปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พ. 27/01/2021, 13:30-15:30 
  เรื่อง/หัวข้อ ปรึกษาหารือกฏหมายด้านอาชีวอนามัย (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 28/01/2021, 09:00-15:30 
  เรื่อง/หัวข้อ ประชุมหมวดย่อย Green Office (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   พฤ. 28/01/2021, 13:30-15:30 
  เรื่อง/หัวข้อ วิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ห้องรอง ผอ.)
  คณะ/หน่วยงาน: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
อัตราค่าธรรมเนียมห้องประเภทต่าง ๆ
ห้อง จำนวน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย กรณีใช้เกินเวลา
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง 2,500 บาท/วัน 3,500 บาท/วัน 300 บาท/ชั่วโมง
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 4,500 บาท/วัน 5,500 บาท/วัน 500 บาท/ชั่วโมง
ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ 40 ท่าน 2,000 บาท/วัน 3,000 บาท/วัน 300 บาท/ชั่วโมง
ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร 80 ท่าน 3,500 บาท/วัน 4,500 บาท/วัน 500 บาท/ชั่วโมง
ห้องฉายภาพยนตร์ 112 ที่นั่ง 4,500 บาท/วัน 6,500 บาท/วัน 500 บาท/ชั่วโมง