โก๋แก่ presents – Bangkok 1st Time : ตอนเล่นหวยครั้งแรก

องค์กรแห่งการเรียนรู้

อบรมแผนจัดการความรู้ ตอนที่ 1

อบรมแผนจัดการความรู้ ตอนที่ 2

อบรมแผนจัดการความรู้ ตอนที่ 3

อบรมการใช้ OAR Smart Office

อบรมการใช้ OAR Smart Office

วีดีทัศน์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้แบบบทเรียนประเด็นเดียว (One Point Lesson (OPL)) เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน


นำเสนอการศึกษาดูงานภาคเหนือ


อบรมการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร part 1


อบรมการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร part 2

อบรมการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร part 3