ผลงานนำเสนอเวทีวิชาการ

ปี เวที

รูปแบบ

ผู้นำเสนอ

ชื่อผลงาน

         
   

 

 

 

         
2553  

 

 

 

         
24-25 มิถุนายน 

​PULINET
ครั้งที่ 1

วาจา

​วราพินธ์ กุลกาญจนาภิบาล (ภชิสา)

คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank

         
   

วาจา

วีณา ฤทธิ์รักษา

ระบบฐานข้อมูลค่าตอบแทน Payment Management System

         
   

วาจา

สมพงศ์ หุตะจูฑะ

ระบบควบคุมงานพิมพ์อัตโนมัติ HAPPY PRINT

         
   

โปสเตอร์

กิตติพัฒน์ อุบลกาญจน์ (อัษฎายุธ)

ระบบตรวจเช็ค URL (Web Link)

         

2555

                 

​26-27 มกราคม

PULINET
ครั้งที่ 2

วาจา

​พรทิพา ณ นคร

การใช้ฐานข้อมูลดัชนีวารสารภาษาไทยของผู้ใช้บริการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

         

2556

                 

​23-24 มกราคม

PULINET
ครั้งที่ 3

โปสเตอร์

​ชูศรี วังศานุวัตร
เบ็ญจนา ทองนุ้ย
พรทิพา ณ นคร
จิฑาพัชญ์ แก้วกลับ
ภชิสา กุลกาญจนาภิบาล
อรจิรา ทองเกลี้ยง
ประวีณ ถาวรจิตร
สวัสดิ์ จันทวงศ์
สมพงศ์ หุตะจูฑะ

Library talk ในชุมชนนักปฏิบัติ
Library talk in community of practice (CoP)

         

2557

                 

​22-24 มกราคม

PULINET

ครั้งที่ 4

วาจา

​สมพงศ์ หุตะจูฑะ
เบ็ญจนา ทองนุ้ย
ประไพ จันทร์อินทร์

ประตูทางเข้าอัตโนมัติ
Smart gate

         
   

โปสเตอร์

ภชิสา กุลกาญจนาภิบาล
รตานา ยามาเจริญ
วิทวาพร โสภณ
อรจิรา ทองเกลี้ยง
พรทิพย์ ถนอมกุลบุตร
จิระวัฒน์ พิสุทธิพิทยากุล
สุดา พันธุสะ
สมพงศ์ หุตะจูฑะ

Open Library@Your schools
เปิดโลกการเรียนรู้…สู่โรงเรียนคุณ

         

2558

                 

​4-6 กุมภาพันธ์

​​PULINET

ครั้งที่ 5

วาจา

ประไพ จันทร์อินทร์
วิทวาพร โสภณ
รตานา ยามาเจริญ

คุณภาพวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Quality of foreign scholary journals of Khunying Long Atthakravisunthorn Learning Resources Center

         
   

วาจา

เอกภพ ถาวรจิตร
วิศิษฐ โชติอุทยางกูร

การจัดการให้บริการคอมพิวเตอร์แบบอัจฉริยะ : กรณีศึกษาสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Intelligent Computer Service Management : case study Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University

         

2559

                 

​16-17 กุมภาพันธ์

​PULINET

ครั้งที่ 6

วาจา

ภานดา จินตวงศ์

​PSU Cataloging Tool : เว็บเพจที่เชื่อมโยงไปยังเครื่องมือบนเว็บ สำหรับการลงรายการบรรณานุกรมออนไลน์ 
PSU Cataloging Tool : The Web Page that Links to Web-Based Tools for Cataloging Online Library Catalogs

         

2560

                 

​11-12 มกราคม

​​PULINET

ครั้งที่ 7

 

​ชำนาญ อินทสโร
สมพงศ์ หุตะจูฑะ

​การใช้งานบัตรห้องสมุดชนิด RFID ร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
The Use of RFID Card to the Automated Library System ALIST

         

 

 

 

เอกภพ ถาวรจิตร
ประวีณ ถาวรจิตร
วิศิษฐ โชติอุทยางกูร

การวิเคราะห์สถิติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Analyzing the Computer User Statistics for Management Effectively : Case Study Khunying Long 

         

 

 

 

วิทวาพร โสภณ
รตานา ยามาเจริญ
ขวัญนภา ปานสวัสดิ์

Library Radio Station “ห้องสมุดวาไรตี้ คลื่นนี้มีความรู้”Library Radio Station “More Variety, More Knowledge”

         

 

 

 

พรทิพา ณ นคร

ความซ้ำซ้อนของดัชนีวารสารภาษาไทยกับฐานข้อมูล TCI
Overlap of LRC’s Thai Journal Indexing on TCI

         

 

 

 

เบ็ญจนา ทองนุ้ย
พรทิพย์ ถนอมกุลบุตร

ปลูก “รักการอ่าน” ด้วยรากฐานห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบ
Growing “Love of Reading” with the Foundation Master School Library

         

2560

 

 

 

 

         

10 พฤศจิกายน

PSULINET ครั้งที่ 4

วาจา

คนึง บัวพูล
อัษฏายุธ อุบลกาญจน์

Electronic Book Development (E-BOOK): Southern Local Information Khunying Long Learning Resource Center Thaksin Prince of Songkla University Hatyai Campus

         

 

 

วาจา

ประไพ จันทร์อินทร์

ความต้องการพัฒนาความรู้ของครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. เขต2 จังหวัดสงขลา
The needs for librarians’ knowledge development of primary school under Songkhla Educational Service Area Office2

         

 

 

วิดีโอ

สมพงศ์ หุตะจูฑะ
พรทิพย์ ถนอมกุลบุตร
ละออ อุไรรัตน์
พิทยา ศิริวัฒน์
สุกฤษฏิ์ คุณะแสน
สุชาวรรณ เพชรรงค์

โครงการพัฒนาเครื่องทำสำเนาหนังสือโบราณเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : Photo books Scanner
The project develops digital camera as book scanner for ancient books : Photo books Scanner

         

2561

 

 

 

 

         

9-10 มกราคม

PULINET

ครั้งที่ 8

โปสเตอร์

สมพงศ์ หุตะจูฑะ
พรทิพย์ ถนอมกุลบุตร
ละออ อุไรรัตน์
พิทยา ศิริวัฒน์
สุกฤษฏิ์ คุณะแสน
สุชาวรรณ เพชรรงค์

การพัฒนาเครื่องทำสำเนาหนังสือเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : Book Scanner
Development of a System for Converting Books into e-Books : Book Scanner

         

 

 

โปสเตอร์

ประไพ จันทร์อินทร์

​ความต้องการพัฒนาความรู้ของครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. เขต2 จังหวัดสงขลา

         

2562

 

 

 

 

         

9-10 มกราคม

PULINET

ครั้งที่ 9

วาจา

รตานา ยามาเจริญ

การวิเคราะห์คำค้น ในรูปแบบ Word cloud เพื่อสนับสนุน งานบริการสารสนเทศของห้องสมุด
Keywords Analysis in Word Cloud for Supporting Library Information Services

         

 

 

วาจา

ภชิสา กุลกาญจนาภิบาล
สุดา พันธุสะ

การบริหารจัดการหนังสือประเภทรายปีด้วยกระบวนการ Pre-Cat
Annual Report Management Using Pre-Cat Process

         

 

 

โปสเตอร์

​ภชิสา กุลกาญจนาภิบาล
พรทิพา ณ นคร

การเข้าถึง Abstract/ Fulltext ของบทความวิชาการไทย
ผ่าน OPAC ของสำนักฯ The Access to Thai Academic Articles through LRC’s OPAC

         

4 กรกฎาคม

PSULINET ครั้งที่ 6

วาจา

คนึง บัวพูล
อัษฏายุธ อุบลกาญจน์
ไกรศรี ไกรฤกษ์

การพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้
Database Development on Local Southern Information of Thailand

         

 

 

วาจา

คนึง บัวพูล
อัษฏายุธ อุบลกาญจน์
มัลลิกา รอดทองเสน
กมลชนก หนูทอง

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อาหารปักษ์ใต้
Website design and development on Southern food of Thailand

         

 

 

วาจา

ไกรศรี ไกรฤกษ์
อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
พิสชา เชาวน์วุฒิกุล

ระบบจองห้องประชุม
Meeting Room Reservation System

         

 

 

วาจา

วีณา ฤทธิ์รักษา

วิเคราะห์การปรับกรณีคืนทรัพยากรสารสนเทศล่าช้ากว่ากําหนดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

         

 

 

วาจา

มุกดา ชุมทอง
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส

การศึกษาความสนใจและการใช้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือพิมพ์
ของผู้ใช้บริการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
A study of the interest and utilization of newspaper reader
of Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center

         

 

 

วาจา

ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส
นุชรัตน์ คงสวี

การรับสื่อและการรับรู้ต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร Media Exposure and Perception of User to Library Public Relation Channels in Khunying Long Athakravisunthorn

         

 

 

วาจา

ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส

การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการยืมทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษาสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร Using Data Mining Techniques for Analysis of Library Users Borrowing Behavior: A Case Study of Khunying Long Athakravisunthorn

         

2563

 

 

 

 

         

​16 กรกฎาคม 

PSULINET ครั้งที่ 7

วาจา (ออนไลน์)
มุกดา ชุมทอง
สุพร กระแจ่ม
สุภาพร แก้ววิมาน

การสำรวจปัญหาและอุปสรรคต่อการทำวิจัยของบุคลากรภายในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
Investigation the Problems and Obstacles for Making Research of Staff within Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center

         

 

 

วาจา
ออนไลน์

ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส

การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการด้วยเทคนิค RFM ในบริบทของห้องสมุด
Customer Segmentation Based on RFM Model in the Libraries

         

 

 

วาจา
ออนไลน์
สถิตาภรณ์ จันทรครา
ขวัญเนตร ปุญญถาวร
รตานา ยามาเจริญ

การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศของสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
Circulation service of Khunying Long Atthakravisunthorn Learning Resources Center in COVID-19 Situation

         

 

 

วาจา
ออนไลน์
ขวัญเนตร ปุญญถาวร
สถิตาภรณ์ จันทรครา
ประไพ จันทร์อินทร์

JUST SAY NO SLIP

         

 

 

 
ภชิสา กุลกาญจนาภิบาล

การวิเคราะห์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานข้อมูล Scopus และ Dimensions
Analysis of Research Output of Prince of Songkla University Based on Scopus and Dimensions

         

​สิงหาคม

 

Journal
Tipawan Silwattananusarn
Pachisa Kulkanjanapiban

MINING AND ANALYZING PATRON’S BOOK-LOAN DATA AND UNIVERSITY DATA TO UNDERSTAND LIBRARY USE PATTERNS

         

1 ธันวาคม

 

ชำนาญการ
ภชิสา กุลกาญจนาภิบาล

คู่มือปฏิบัติงาน : ​การจัดการสารสนเทศคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         

2564

 

 
 

 

         

 

 

Journal
Pachisa Kulkanjanapiban
Tipawan Silwattananusarn

Research Publication Pattern on Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) Indexed in the Scopus Database:A Scientometric Analysis during 2006-2019

         

 

 

Journal
Pachisa Kulkanjanapiban
Tipawan Silwattananusarn

Exploring Growth and Impact of Research Productivity for Prince of Songkla University (PSU) on Scopus Database: A Bibliometric Analysis

         

​7 ตุลาคม

​เวทีคุณภาพ- แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

โปสเตอร์
ภชิสา กุลกาญจนาภิบาล
สุดา พันธุสะ
และบุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

การบริหารจัดการหนังสือประเภทรายปีด้วยกระบวนการ Pre-Cat

         

 

 

ชำนาญการพิเศษ
วีณา ฤทธิ์รักษา

การวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2563

         

2565

 

 
 

Proceeding 2022

         

​6 มกราคม

PULINET ครั้งที่ 12

โปสเตอร์
กาญจนา เทพน้อย
ทัศน์สุทินา อารมณ์ฤทธิคุณ

การวิเคราะห์ผลจากการนำระบบให้ลำดับเลข (Running Number) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดชั้นหนังสือ

         

 

 

โปสเตอร์
นุชรัตน์ คงสวี
กาญจนา เทพน้อย
ทัศน์สุทินา อารมณ์ฤทธิคุณ

การวิเคราะห์บริการยืมระหว่างห้องสมุดของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563

         

 

 

วาจา (ออนไลน์)
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส

การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ด้วยเทคนิคแบบ RFM

         

 

 

วาจา (ออนไลน์
สมพงศ์ หุตะจูฑะ

ระบบควบคุมการเข้าออกห้องสมุด : Smart Gate New Generation

         

 

 

โปสเตอร์
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส
อัษฎายุธ อุบลกาญจน์

กระบวนการทำ ETL สำหรับการทำเหมืองข้อมูลของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อตรวจสอบความคุ้มค่าในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์

         

 

 

วาจา (ออนไลน์)
ทัศน์สุทินา อารมณ์ฤทธิคุณ
กาญจนา เทพน้อย
สถิตาภรณ์ จันทรครา
นุชรัตน์ คงสวี
รตานา ยามาเจริญ

ใกล้ไกล แค่ไหนก็ส่งถึง: บริการส่งหนังสือ Book Delivery Service

         

 

 

วาจา (ออนไลน์)
มุกดา ชุมทอง
​​ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส

การศึกษาความคาดหวังของผู้รับบริการต่อความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

         

 

 

วาจา (ออนไลน์)
รตานา ยามาเจริญ
ขวัญนภา ปานสวัสดิ์

การวิเคราะห์ความคาดหวังและการรับรู้
คุณภาพการให้บริการของสำนักทรัพยากร
การเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

         

 

 

วาจา (ออนไลน์)
สถิตาภรณ์ จันทรครา
เบ็ญจนา ทองนุ้ย
รตานา ยามาเจริญ

การวิเคราะห์ Facebook Page โดยใช้
เครื่องมือ Facebook Insight

         

กุมภาพันธ์

 

 
Pachisa Kulkanjanapiban
Tipawan Silwattananusarn

Comparative analysis of Dimensions
and Scopus bibliographic data sources: An approach to university research productivity

         

8-9 กันยายน

PSULINET
ครั้งที่ 9

วาจา
คนึง บัวพูล

การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ Memory@PSU ด้วย WordPress

         

 

 

วาจา

ศรายุทธ จุลแก้ว
สมพงศ์ หุตะจูฑะ

โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         

 

 

วาจา
ไกรศรี ไกรฤกษ์
อัษฎายุธ อุบลกาญจน์

ระบบจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและก๊าซเรือนกระจกของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

         

 

 

วาจา
อัษฎายุธ อุบลกาญจน์

ระบบสร้างลิงก์สั้นสำหรับการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

         

2566 

 

 
 

Proceeding 2023

         

18-19 มกราคม

PULINET
ครั้งที่ 13
โปสเตอร์  
กาญจนา เทพน้อย
ดลดา อรุณรัตนวงศ์

การศึกษาการผลิตน้ำยาอเนกประสงค์จากสมุนไพรรสเปรี้ยว

         

 

  โปสเตอร์   กาญจนา เทพน้อย
ฤชุวัฒน์ โภคา

การวิเคราะห์ผลจากการจัดโครงการขยะแลกบุญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดขยะขององค์กร

         

 

  โปสเตอร์ 
คนึง บัวพูล

Metaverse exhibition เล่าขานตำนานสงขลานครินทร์

         

 

  โปสเตอร์
นุชรัตน์ คงสวี
ทัศน์สุทินา อารมณ์ฤทธิคุณ

บริการเผยแพร่ตำรา

         

 

  โปสเตอร์
รางวัล
ระดับดี
สุดา พันธุสะ
เบ็ญจนา ทองนุ้ย
ประไพ จันทร์อินทร์
พรทิพย์ ถนอมกุลบุตร

การใช้แนวคิดเชิงนวัตกรรมในการจัดหาวารสารและฐานข้อมูล

         

 

  วาจา
รางวัล
ระดับชมเชย
ไกรศรี ไกรฤกษ์
อัษฎายุธ อุบลกาญจน์

ระบบจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Green Data Collection)

         

 

  วาจา
ศรายุทธ จุลแก้ว
สมพงศ์ หุตะจูฑะ

ระบบห้องสมุดดิจิทัล มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

         

 

  วาจา
รางวัล
ระดับดี
อัษฎายุธ อุบลกาญจน์

ระบบสร้างลิงก์สั้นสำหรับการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

         

 

  วาจา ภชิสา กุลกาญจนาภิบาล
สถิตาภรณ์ จันทรครา
วิทวาพร ชนะแก้วสมบูรณ์

จะสร้างห้องสมุดดิจิทัลอย่างไร? การกำหนดแนวคิดของ PSU eLibrary

         

 

  วาจา ประวีณนุช ถาวรจิตร

วิเคราะห์การใช้บริการห้องศึกษาเฉพาะกลุ่มของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         

21 กรกฎาคม 2566

เวทีคุณภาพ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ วาจา เบ็ญจนา ทองนุ้ย
สถิตาภรณ์ จันทรครา

บริการ Find Full-Text 4U

         
                   
2567                  
10-12 มกราคม 2567 PULINET ครั้งที่ 14 บรรยาย สถิตาภรณ์ จันทรครา
รตานา ยามาเจริญ
การศึกษาการให้บริการโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote 
ของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
         
    บรรยาย สมพงศ์ หุตะจูฑะ
โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ระยะที่ 2 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
         

Back To Top
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianSpanishThai