พลังงานจากชีวมวลและวัสดุเหลือใช้

       ชีวมวล (biomass) หมายถึง สารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการทางชีวภาพ ได้แก่ พืช สัตว์ มูลสัตว์ ของเสียอินทรีย์ ต้นไม้ เศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปและการเก็บเกี่ยว เช่น ชานอ้อย แกลบ ฟางข้าว ฯลฯ รวมทั้งขยะและวัสดุเหลือใช้ทั้งจากชุมชนและจากภาคอุตสาหกรรม ชีวมวลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ชีวมวลจำพวกไม้และชีวมวลที่ไม่ใช่ไม้ ซึ่งการนำชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงจะได้เชื้อเพลิงที่ไม่ดี ได้ความร้อนต่ำ มีความชื้นสูง ดังนั้น ในปัจจุบันจึงได้นำชีวมวลและวัสดุเหลือใช้มาผ่านกระบวนการแปลงสภาพให้เป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของเชื้อเพลิงให้ดีขึ้น เหมาะกับการนำไปใช้งาน

      หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเรื่องชีวมวลได้ดีมาก ลำดับเนื้อหาก่อน หลังตามความยากง่าย มีตัวอย่างประกอบ ในเล่มให้ความรู้เกี่ยวกับ 1) ชีวมวลและวัสดุเหลือใช้ 2) การแปลงสภาพทางกายภาพ 3) การแปลงสภาพทางเคมีความร้อน 4) การแปลงสภาพทางชีวภาพ 5) ไบโอดีเซล 6) เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าจากชีวมวลและวัสดุเหลือใช้

      ชีวมวลและวัสดุเหลือใช้มีประโยชน์มากกว่าที่คิด อยากให้ทุกท่านลองอ่านดูค่ะ

 

ผู้แต่ง: ประพันธ์ คูชลธารา, ศศิธร สรรพ่อค้า

เลขเรียกหนังสือ: TP339 ป46 2558

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]
สุดา พันธุสะ [โทร : 08-1698-2854]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..