ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก เพื่อให้ทุกภาคส่วนทราบถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลก ทั้งแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ รวมทั้งการกำหนดมาตรการและแนวทางการอนุรักษ์ที่เหมาะสมของแหล่งมรดกโลกในประเทศไทยด้วย

เนื้อหาในเล่มกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกในรอบทศวรรที่ผ่านมา เช่น ภาวะโลกร้อนที่เพิ่มขึ้น ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญในชั้นบรรยากาศ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่ง อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว อาจส่งผลกระทบเช่น การถอยร่นและการละลายของธารน้ำแข็ง การสูงขึ้นของระดับน้ำทะเล การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอพยพของชนิดพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงแนวเส้นที่ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกของฝนและการเกิดภัยแล้ง ความถี่ของการเกิดไฟป่า การฟอกขาวของปะการัง การกัดเซาะชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความเค็มของน้ำทะเล การเกิดพายุเฮอริเคน พายุไซโคลน และอีกหลาย ๆ ปัจจัยที่อาจเกิดขึ้น นอกจากข้อมูลดังกล่าว ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ มาตรการแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาทีเหมาะสมมาให้อีกด้วย หากสนใจสามารถติดตามตัวเล่มได้ที่ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้น 5

ผู้แต่ง : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขเรียกหนังสือ : QC981.8.C5 ค56 2557

 

  
 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]
สุดา พันธุสะ [โทร : 08-1698-2854]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..