คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบ พลเมืองยุคใหม่ไพ ชุมชนไร้ถัง ฉบับปรับปรุงใหม่

ในปี 62 ผู้เขียนได้เขียนเรื่องนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง ในปีถัดมา ปี 63 ก็เขียนเล่มนี้ขึ้นมา เป็น "ฉบับปรับปรุงใหม่" เนื้อหาเป็นเรื่องแนวคิดการบริหารจัดการขยะ ที่บอกทั้งขั้นตอน การติดตาม และการประเมินผล

รวมถึงนำเสนอกรณีศึกษาของหน่วยงานที่ได้นำแนวคิดไปดำเนินการตามบริบทพื้นที่ของตนเอง จนสามารถลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะได้อย่างชัดเจน ทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนได้อีกด้วย

เขามีวิธีจัดการกันอย่างไรถึงได้ประสบความสำเร็จ เป็น "ชุมชนไร้ถัง" เชิญอ่านได้จากเล่มนี้ค่ะ

ผู้แต่ง : ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ

Call No. : HD4480.T5 พ93 2563

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]
สุดา พันธุสะ [โทร : 08-1698-2854]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..