Page 9 - คู่มือการใช้โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง Zotero
P. 9

ซ


                      ้
                       ้
            ภาพที่ 61 การบันทึกแฟมขอมูลบรรณานุกรม ................................................................................. 65
            ภาพที่ 62 รายการบรรณานุกรม...................................................................................................... 65
            ภาพที่ 63 การเพิ่มรูปแบบบรรณานุกรม ......................................................................................... 66
            ภาพที่ 64 Zotero Preferences .................................................................................................... 67

            ภาพที่ 65 Zotero Style Repository ........................................................................................... 68

            ภาพที่ 66 CSL Editor .................................................................................................................... 69
            ภาพที่ 67 Style Sheet .................................................................................................................. 69

            ภาพที่ 68 Visual Editor ................................................................................................................ 70
            ภาพที่ 69 แก้ไขรูปแบบ .................................................................................................................. 71

            ภาพที่ 70 Save Style .................................................................................................................... 72

            ภาพที่ 71 Download Style .......................................................................................................... 73
                    ิ่
            ภาพที่ 72 วิธีการเพม Style ............................................................................................................ 73
            ภาพที่ 73 เพิ่ม Style ...................................................................................................................... 74

            ภาพที่ 74 การใช้ค าสั่งส ารองข้อมูล ................................................................................................. 75
            ภาพที่ 75 การใช้เมนู Advanced ................................................................................................... 76

            ภาพที่ 76 การเก็บไฟล์ของโปรแกรม Zotero ................................................................................. 76
            ภาพที่ 77 โฟลเดอร์ของโปรแกรม Zotero ..................................................................................... 77

            ภาพที่ 78 หน้าต่างโปรแกรม Zotero ............................................................................................. 78

            ภาพที่ 79 Export ........................................................................................................................... 78
            ภาพที่ 80 สถานที่จัดเก็บไฟล์ Export ............................................................................................. 79

            ภาพที่ 81 การ Import ................................................................................................................... 79
            ภาพที่ 82 รูปแบบการ Import ....................................................................................................... 80

            ภาพที่ 83 โฟลเดอร์ My Library .................................................................................................... 80

            ภาพที่ 84 ไฟล์ Import My Library ในการ Import ...................................................................... 81
            ภาพที่ 85 Import Options ........................................................................................................... 81

            ภาพที่ 86 Import ข้อมูล ................................................................................................................ 82
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14