Page 8 - คู่มือการใช้โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง Zotero
P. 8

ช


            ภาพที่ 30 รายการอ้างอิงจากการน าเข้าโดยอัตโนมัติ ...................................................................... 46
                       ้
            ภาพที่ 31 ผลลัพธ์การค้นขอมูลจากฐานข้อมูล The Cochrane Library ........................................ 46
                          ิ
            ภาพที่ 32 การน าออกรายการอ้างองจากฐานข้อมูล The Cochrane Library ................................ 47
            ภาพที่ 33 ไฟล์ citation-export.ris................................................................................................ 47

            ภาพที่ 34 การน าเข้ารายการอ้างอิงสู่โปรแกรม Zotero ................................................................. 48

            ภาพที่ 35 รายการอ้างอิงจากฐานข้อมูล The Cochrane Library .................................................. 48
            ภาพที่ 36 การ Create New Item from Current page .............................................................. 49

            ภาพที่ 37 การ Add Item by Identifier ....................................................................................... 49
            ภาพที่ 38 การตั้งค่าการ Reinstall Microsoft Word add-in ....................................................... 50

            ภาพที่ 39 ติดตั้ง Microsoft Word ใหม่ ......................................................................................... 51

            ภาพที่ 40 ติดตั้ง Microsoft Word add-in สมบูรณ์ ...................................................................... 51
            ภาพที่ 41 เมนู File ......................................................................................................................... 52

            ภาพที่ 42 เมนู Option ................................................................................................................... 52

            ภาพที่ 43 เมนู Add-ins .................................................................................................................. 53
            ภาพที่ 44 โปรแกรม Microsoft Word ........................................................................................... 54

            ภาพที่ 45 เมนู โปรแกรม Microsoft Word ................................................................................... 54
            ภาพที่ 46 Word Options .............................................................................................................. 55

            ภาพที่ 47 Trust Center ................................................................................................................ 56

                        ้
            ภาพที่ 48 การสร้างรายการอางอิงในเนื้อหา (In-Text Citation) .................................................... 57
                     ้
                       ิ
            ภาพที่ 49 รูปแบบการอางอง Citation Style ................................................................................. 58
            ภาพที่ 50 แถบ Zotero .................................................................................................................. 59
            ภาพที่ 51 รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมจากโปรแกรม Zotero ................................................. 59

            ภาพที่ 52 ผลลัพธ์การสร้างรายการอ้างอิงในเนื้อหา ........................................................................ 60

            ภาพที่ 53 การแกไขรายการอางอิงในเนื้อหา ................................................................................... 60
                   ้
                        ้
            ภาพที่ 54 เมนู Add/Edit Citation ................................................................................................ 60
            ภาพที่ 55 รายการอ้างอิงในเนื้อหารายการเดิม ............................................................................... 61

            ภาพที่ 56 การเลือก Classic View ................................................................................................. 61
            ภาพที่ 57 รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมทั้งหมดจาก Zotero .................................................... 61

            ภาพที่ 58 การสร้างบรรณานุกรมท้ายเล่ม ....................................................................................... 62

            ภาพที่ 59 การ Create Bibliography from Items ....................................................................... 63
            ภาพที่ 60 Citation Style .............................................................................................................. 64
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13