Page 10 - คู่มือการใช้โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง Zotero
P. 10

1


                               บทที่ 1
                               บทน า            ความเป็นมา

               ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล
            ส าหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนภารกิจด้านการเรียน

            การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (ส านัก
            ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร, 2556) ในการบริการด้านการเรียนการสอน

            ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มีการแนะน าการสืบค้นข้อมูลส าหรับการค้นหาทรัพยากร

            สารสนเทศ แก่นักศึกษาทุกระดับ นอกจากการแนะน าการสืบค้นข้อมูล ทางส านักทรัพยากรการ
            เรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ยังตระหนักเห็นถึงความส าคัญและถือเป็นหน้าที่หลักในการส่งเสริมให้นักศึกษา

            บุคลากร และอาจารย์ ได้มีความรู้ ความสามารถ ในการเขียนเอกสารอางอง เพอช่วยสนับสนุนการ
                                             ื่
                                         ้
                                           ิ
            ผลิตผลงานทางวิชาการต่าง ๆ เช่น วิจัย บทความวารสาร ต ารา เป็นต้น
                         ิ
                       ้
               การเขียนเอกสารอางองหรือบรรณานุกรม ถือเป็นส่วนส าคัญในการผลิตผลงานทางวิชาการ
            เนื่องจากเอกสารอางองเป็นการแสดงหลักฐานว่าผลงานวิชาการชิ้นนั้นมีคุณค่า มีความน่าเชื่อถือ
                     ิ
                    ้
            ท าให้ทราบว่าผู้ผลิตหรือเจ้าของผลงาน มีการศึกษาค้นคว้ามาจากผลงานเดิมที่เป็นที่ยอมรับ
            (ประภัสสร ปัญโญ, 2558) และถือเป็นการให้เกียรติเจ้าของผลงาน อกทั้งเป็นแหล่งความรู้ส าคัญที่
                                         ี
                          ิ่
            ผู้สนใจสามารถติดตามหาความรู้เพมเติมได้ การเขียนเอกสารอางองเป็นภาระงานที่ยุ่งยาก ส าหรับ
                                      ้
                                        ิ
            ผู้เขียนผลงาน ทั้งนี้เพราะผู้เขียนผลงานต้องศึกษาจดจ ารูปแบบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อกทั้งยังมี
                                                 ี
            รูปแบบ (Style) การเขียนเอกสารอ้างอิงหลายรูปแบบอาจท าให้สับสนได้
                               ้
               ปัจจุบันมีโปรแกรมจัดการเอกสารอางองออกมาเผยแพร่ค่อนข้างมาก มีให้เลือกทั้งที่มี
                                 ิ
            ค่าใช้จ่าย และไม่มีค่าใช้จ่าย หรือที่เรียกว่า โปรแกรมแบบให้ใช้ฟรี (Open Sources) ท าให้ผู้เขียน
            ผลงานมีผู้ช่วยในการจัดการเอกสารอางองได้อย่างสะดวก ประหยัดเวลา รวมทั้งสามารถใช้งาน
                            ้
                             ิ
            ร่วมกับฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Wiley Online Library
            ฐานข้อมูล Springer Link และฐานข้อมูล IEEE Xplore Digital Library เป็นต้น ส านักทรัพยากรการ

            เรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร
                                            ้
                                              ิ
            และนักวิจัย เห็นความส าคัญในการจัดท าคู่มือการใช้โปรแกรมจัดการเอกสารอางอง Zotero เพอใช้
                                                   ื่
            เป็นคู่มือในการจัดการเอกสารอ้างองรูปแบบต่าง ๆ ในการเขียนผลงานวิชาการ
                          ิ
               ดังนั้น ผู้เขียนผลงานในฐานะบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบการให้การศึกษาผู้ใช้ บริการตอบ

            ค าถามและช่วยการค้นคว้า ซึ่งต้องแนะน า ให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารอางอง จึงได้จัดท าคู่มือ
                                             ิ
                                            ้
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15