Page 5 - คู่มือการใช้โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง Zotero
P. 5

ง


               2. การใช้งานโปรแกรม Zotero ......................................................................................... 39
                  2.1 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Zotero ...................................................... 39

                  2.2 ค าสั่งในการใช้งาน ............................................................................................ 40
               3. การสร้างกลุ่มหมวดหมู่หรือหัวข้อเรื่อง .......................................................................... 42

               4. การน าเข้ารายการเอกสารอ้างอิง (Item) ....................................................................... 44

                  4.1 การพิมพ์ป้อนข้อมูลทีละรายการ ...................................................................... 44
                  4.2 การน าเข้ารายการอางองโดยอัตโนมัติจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ .................. 45
                            ้
                             ิ
                            ้
                             ิ
                  4.3 การน าเข้ารายการอางองจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง .................... 46
                  4.4 การ Create New Item from Current page ................................................ 49
                  4.5 การ Add Item by Identifier ......................................................................... 49

               5. การใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word .............................................................. 50
                  5.1 การ Reinstall Microsoft Word add-in ........................................................ 50

                  5.2 การสร้างรายการอ้างอิงในเนื้อหา (In-Text Citation) ...................................... 57

                  5.3 การสร้างรายการบรรณานุกรมท้ายเล่ม (Bibliography) ................................... 62
               6. การเพิ่มรูปแบบบรรณานุกรม ........................................................................................ 66

               7. การแก้ไข Style ............................................................................................................ 69
               8. การส ารองขอมูล ............................................................................................................ 75
                     ้
                  8.1 การ Copy โฟลเดอร์และแฟ้มข้อมูลของ Zotero ............................................ 75

                  8.2 การส่งออกข้อมูล (Export) และน าเข้าข้อมูล (Import) .................................... 78
               วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ..................................................................... 82

               จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ........................................................... 83
            บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขและพัฒนา ..................................................................... 85

               ข้อเสนอแนะ ...................................................................................................................... 86

            บรรณานุกรม ................................................................................................................................... 87
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10