Page 2 - คู่มือการใช้โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง Zotero
P. 2

ก


                            กิตติกรรมประกาศ


                                ิ
                               ้
               คู่มือการใช้โปรแกรมจัดการเอกสารอางอง Zotero ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องด้วยความ
            ช่วยเหลือจากบุคลากรหลายท่าน ทั้งนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ
                                                   ิ
            ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร คุณประไพ จันทร์อนทร์
            และคุณเบ็ญจนา ทองนุ้ย ที่ได้ให้แนวทาง ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งช่วยตรวจสอบความ

            ถูกต้อง ให้ก าลังใจอยู่เสมอ และขอขอบคุณสภาพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้แนะน าผู้เชี่ยวชาญในการ
            ท าคู่มือการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณเพอนร่วมงานทุกท่าน รวมถึงครอบครัวที่ช่วยเสริมแรงและผลักดัน
                           ื่
            เป็นก าลังใจในการเขียนคู่มือครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี
               ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมจัดการเอกสารอางอง Zotero
                                               ้
                                                 ิ
            เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานบริการสารสนเทศและผู้เขียนผลงานวิชาการต่าง ๆ

                                             รตานา ยามาเจริญ

                                               มิถุนายน 2562
   1   2   3   4   5   6   7