16th April 2024

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ วิทยาเขตปัตตานี

พระราชบัญญัติ พ.ศ ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประมวลพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบและข้อบังคับ
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน ม.อ.
ข้อบังคับและระเบียบต่างๆเกี่ยวกับนักศึกษา ม.อ.
ประมวลระเบียบและข้อบังคับ 
รวมระเบียบ ข้อบังคับ ธรรมนูญ องค์การนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ    
รวมมติ อ.ก.ม.ม.อ.