2nd July 2022

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 และพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ โล่เกียรติยศแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ผู้ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในระหว่าง วันที่ 10 –11 พฤษภาคม 2565 โดยในปีนี้ มีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 8,176 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 132 คน ปริญญาโท 754 คน และปริญญาตรี 7,290 คน


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ
EnglishThai