17th April 2024

สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประถมศึกษา แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาไทยอย่างล้นพ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการประถมศึกษา ทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทรงช่วยเหลือ ส่งเสริม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชน ในท้องถิ่นทุรกันดารให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง
ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวิฒิจำนวน 8 คน ได้แก่

 • เภสัชกรหญิง ดร. สุภาภรณ์ ปิติพร เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 • ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ความขัดแย้งและสันติศึกษา)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล รัตนดากุล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีววิทยาประยุกต์)
 • นางสาวปฐมา จันทรักษ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • นายสุรชัย ตรงงาม นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 • พลเอกอรรฐพร โบสุวรรณ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติตติมศักดิ์ (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พยาบาลศาสตร์)
 • นายไข่ โกสินทร์ การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณจำนวน 6 คน แก่

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นครชัย เผื่อนปฐม คณะแพทยศาสตร์
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิญญู มิตรานันท์ คณะแพทยศาสตร์
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงอุ่นใจ กออนันตกุล คณะแพทยศาสตร์
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ดวงพร คันธโชติ  คณะวิทยาศาสตร์
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เสกสิต โอสถากุล

บุคคลและองค์กร ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ แก่

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย
 • ดร.รอยล จิตรดอน
 • มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ

อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ แก่

 • ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ ประจำปี 2564

 • อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านบริการวิชาการ
  รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. อังคณา เธียรมนตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
 • อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการเรียนการสอน
  รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์
 • อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  รองศาสตราจารย์ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
  รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านกิจการนักศึกษา
  อาจารย์ต่วนยามีลา อัลอิดรุส คณะศึกษาศาสตร์
 • อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี เดชาพันธุ์กุล คณะแพทยศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ

จากนั้น พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากวิทยาเขตเขตตรัง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาเขตหาดใหญ่ ตามลำดับ
   


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ