6th July 2022

ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร


วาระการดํารงตําแหน่ง
13 มีนาคม พ.ศ. 2511-17 กันยายน พ.ศ. 2515

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญ
– รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม
– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลของนายพจน์ สารสิน
– นายกรัฐมนตรีคนที่ 10 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2501 (บริหารประเทศไทย 9 เดือนเศษ ก็ลาออกจากตําแหน่ง)
– นายกรัฐมนตรีคนที่ 12 ของประเทศไทย (พ.ศ. 2506-2516)

ตําแหน่งหน้าที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คนแรก (ตามพ.ร.บ. ฉบับแรกที่กําหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย)


EnglishThai