13th June 2024

ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร

วาระการดํารงตําแหน่ง
13 มีนาคม พ.ศ. 2511 – 17 กันยายน พ.ศ. 2515

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญ

  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลของนายพจน์ สารสิน
  • นายกรัฐมนตรีคนที่ 10 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2501 (บริหารประเทศไทย 9 เดือนเศษ ก็ลาออกจากตําแหน่ง)
  • นายกรัฐมนตรีคนที่ 12 ของประเทศไทย (พ.ศ. 2506-2516)

ตําแหน่งหน้าที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คนแรก (ตาม พ.ร.บ. ฉบับแรก (2511) ที่กําหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย)