19th May 2024

      เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวันแรก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบัณฑิต และผู้แทนนักศึกษาถวายพวงมาลัย

    ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย ความว่า มหาวิทยาลัยปฏิบัติภารกิจรับใช้สังคมและประเทศชาติครบรอบปีที่ 51 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตสาธารณะและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมียุทธศาสตร์การดำเนินงาน คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์การวิจัย นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 9,050 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอกจำนวน 153 คน ปริญญาโทจำนวน 663 คน และปริญญาตรีจำนวน 8,204 คน

     สำหรับปีนี้สภามหาวิทยาลัยฯได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จีนศึกษา) แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) แด่สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักรเลโซโทและได้มีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ 5 ราย และมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อภาคใต้ ให้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ 3 ราย อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นในด้านต่าง ๆ 9 รายและอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ 1 ราย

     สำหรับวันแรกมีบัณฑิตและมหาบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 2,985 คน จากบัณฑิตวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คณะวิเทศศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยนานาชาติ (หาดใหญ่) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคนิคการแพทย์ ตามลำดับ

      หลังจากนั้นได้มีพระโอวาทความว่า “บัณฑิตทั้งหลายถือว่าเป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการสูง ซึ่งเป้นปัจจัยสำคัญสำหรับการสร้างตัวสร้างฐานะ เพื่อประโยชน์ทั้งกับส่วนตัว และสร้างความเจริญมั่นคงทั้งให้กับส่วนรวมและประเทศชาติ จึงจำเป็นต้องขวนขวายเพิ่มพูนวิชาความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง แต่ไม่ว่าจะนำความรู้ไปประกอบอาชีพการงานใดก็ตาม ก็ควรจะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เพื่อจะเป็นผู้สร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง”

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ