24th April 2024

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566) เวลา 12.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ โล่เกียรติยศ แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้นเลาเกเซ่นอนุสรณ์ และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่สอง โดยพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ตามลำดับดังนี้
– ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๑. นายรอยล จิตรดอน ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (คณิตศาสตร์)
๒. Professor Dr. Branislav A. Borovac ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเครื่องกล)
– อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการเรียนการสอน ได้แก่
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านกิจการนักศึกษา
๑. อาจารย์ณฐ ย่าหลี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์
๑. ศาสตราจารย์วรวิทย์ เลาห์เรณู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก โท และตรี จากวิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตตรัง รวม 2,161 คน ตามลำดับ โอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาท ความว่า.. บัณฑิตทั้งหลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ จึงต้องนำความรู้ความสามารถไปใช้ประกอบกิจการงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและชาติบ้านเมือง ทั้งต้องขวนขวายศึกษาหาความร็เพิ่มเติมอยู่เสมอในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ของส่วนรวมนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนทุกฝ่าย จึงขอให้แต่ละคนร่วมกันทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความสามัคคีกลมเกลียว โดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดขวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” งานที่ทำก็จะดำเนินก้าวหน้าไปอย่างราบรื่น และบรรลุประโยชน์ที่พึงประสงค์ทุกประการ

ข้อมูลและภาพจาก : https://www.psu.ac.th/?page=news&news_code=1211

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ