ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกูล

วาระการดํารงตําแหน่ง
– 5 ก.ย. พ.ศ. 2552-4 ก.ย. พ.ศ. 2534
– 14 ต.ค. พ.ศ. 2534-13 ต.ค. พ.ศ. 2536
– 15 ธ.ค. พ.ศ. 2556-14 ธ.ค. 2538
– 19 ม.ค. พ.ศ. 2539-18 ม.ค. พ.ศ. 2541
– 22 ม.ค. พ.ศ. 2541-21 ม.ค. พ.ศ. 2543
– 19 ก.พ. พ.ศ. 2543-15 ก.พ. พ.ศ. 2545
– 19 ก.พ. พ.ศ. 2545-18 ก.พ. พ.ศ. 2547
– 19 ก.พ. พ.ศ. 2547–18 ก.พ. พ.ศ. 2549
– 19 ก.พ. 2549-ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา
– รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– M.P.A. มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
– Ph.D. มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ปริญญากิตติมศักดิ์
– อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาและกิจการต่างประเทศ) จากมหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2530
– การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2530

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญ
– คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2513-2517)
– สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. 2517)
– รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2517-2518) ในสมัยรัฐบาลศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี
– รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2518) ในสมัยรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี
– รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2520-2523) ในสมัยรัฐบาลนายเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี
– รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2521-2526) ในสมัยรัฐบาล พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี
– อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2520-2531)
– เลขาธิการสภากาชาดไทย (พ.ศ. 2532-2534)
– รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2534-2535)
– รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2535)
– ประธานกรรมการบริษัทการบินไทย กัด (มหาชน)
– นายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และนายกสภาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตําแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลายสมัยติดต่อกัน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน)